يکى از تکنيک‌هاى رايج در حرکات سه‌نفري، حرکت ”اسپليت“ است. به اين ترتيب که اگر مهاجمى به هر دليلى نتواند با حرکات يک مهاجم عليه يک مدافع (1on1) يا دو مهاجم عليه دو مدافع (2on2) نتيجه بگيرد، با بهره‌گيرى از اين تکنيک سه‌نفري، خود و هم‌تيمى‌ها را در موقعيت مناسب حمله قرار مى‌دهد. اسپليت در واقع اجراء پيک بين دو يا چند بازيکن بدون توپ است که بر خلاف اسکرين و پيک که يک نفر ساکن است، هر دو بازيکن هم‌زمان به سمت يکديگر حرکت کرده، در مسير حرکت، يک نفر براى ديگرى يک پيک اجراء مى‌کند. در اسپليت معمولاً توپ در اختيار سانتر قرار دارد.


(1) اسپليت، در لغت به معنى شکاف و دو نيمه کردن است. اما در بسکتبال، به يک حرکت دو نفرى گفته مى‌شود.

کاربرد مهارت اسپليت

اين مهارت بيشتر در حمله‌هاى عليه دفاع يارگيرى و دفاع‌هاى ترکيبى يارگيري، جاگيرى به‌کار برده مى‌شود.

احتمالات اسپليت

در بسکتبال، احتمالات اسپليت بسيارى وجود دارد که به‌صورت حرکات سه يا پنج‌نفرى اجراء مى‌شود. مانند اسپليت کلاسيک، افقى دوبل، دوبل کور، عمودى و ...


- اسپليت کلاسيک - Classic Split :

حرکت ”اسپليت کلاسيک“، معمولاً در سمت قوى حمله و از سوى سانتر پائين - Low Post (سانتر نزديک به حلقه) و دو بازيکن سمت توپ انجام مى‌شود (شکل - اسپليت کلاسيک).


اسپليت کلاسيک
اسپليت کلاسيک

مهاجم F توپ را به سانتر پائين پاس مى‌دهد و خود پس از اجراء نفوذ V براى ايجاد سد براى مدافع G، در يک مسير منحنى به سمت وى حرکت مى‌کند مدافع G همزمان با حرکت مهاجم F به سمت وى حرکت کرده، با اجراء نفوذ V، از سد او استفاده مى‌کند و به اين شکل، دو بازيکن در يک مسير موازى جابه‌جا مى‌شوند. سانتر پائين مى‌تواند توپ را به مدافع G در پائين و مهاجم F پس از چرخش از سد در بالا، پاس دهد.


- اسپليت در سمت ضعيف حمله - Weak - Side Split :

حرکت ”اسپليت در سمت ضعيف حمله“ معمولاً در سمت ضعيف حمله و از سوى سانتر پائين با سانتر و فوروارد مخالف توپ، (سمت ضعيف حمله) انجام مى‌شود (شکل - اسپليت در سمت ضعيف حمله). توپ در اختيار سانتر پائين قرار دارد سانتر مخالف توپ پس از يک نفوذ V براى ايجاد سد در برابر مهاجم نزديک اقدام مى‌کند. مهاجم پس از استفاده از سد سانتر، به موازات مسير حرکت وى به سمت حلقه نفوذ مى‌کند.


سانتر پائين مى‌تواند توپ را به مهاجم F در نزديک حلقه و يا سانتر بالا پس از چرخش، پاس دهد.


اسپلیت در سمت ضعیف صفحه
اسپلیت در سمت ضعیف صفحه

تمرينات اسپليت

در ”تمرينات اسپليت“، بازيکنان مطابق شکل (تمرين اسپليت کلاسيک) قرار مى‌گيرند و حرکت اسپليت کلاسيک را تمرين مى‌کنند. نفر اول ستون (۱)، توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس مى‌دهد و وى پس از ارسال پاس به نفر اول ستون (۳) به سمت خط پنالتى آمده، يک پيک به شمارهٔ (۱) با استفاده از پيک شمارهٔ (۲) در موقعيت دريافت پاس و نفوذ يا شوت، دور مى‌شود. شمارهٔ (۳) ضمن اجراء سه تهديد، در صورت آزاد شدن (۱) و (۲)، توپ را به آنها پاس مى‌دهد. مهاجمان، مدافعانِ ستون خود مى‌شوند و مدافعان به ترتيب شماره‌ها از ۱ تا ۳ جابه‌جا مى‌گردند.


تمرين اسپليت کلاسيک
تمرين اسپليت کلاسيک

- تمرين اسپليت سمت ضعيف حمله :

نفرات، مطابق شکل (تمرين اسپليت سمت ضعيف حمله) قرار مى‌گيرند. نفر اول ستون (۲) پس از حرکت به سمت (۳)، يک پيک ايجاد کرده، پس از عبور شمارهٔ (۳) با چرخش به سمت خط پنالتى در موقعيت دريافت پاس از سانتر و شوت قرار مى‌گيرد. شمارهٔ (۳) با استفاده از پيک (۲)، به سمت حلقه نفوذ مى‌کند تا از سانتر پاس بگيرد. شمارهٔ (۱) ضمن اجراء سه تهديد، در صورت آزاد شدن (۲) و (۳) به آنها پاس مى‌دهد. مهاجمان، مدافعان ستون خود مى‌شوند و مدافعان به ترتيب شماره‌ها از ۱ تا ۳ جابه‌جا مى‌گردند.


تمرين اسپليت سمت ضعيف حمله
تمرين اسپليت سمت ضعيف حمله