پاس بده، از مسير پشت سر پاس‌گيرنده عبور کن - Give Pass and follow - back

در ”پاس بده، از مسير پشت سر پاس‌گيرنده عبور کن“، مهاجم پس از ارسال پاس به هم‌تيمي، از مسير پشت سر پاس‌گيرنده عبور کرده، اقدام به شوت مى‌نمايد (شکل ب).


شکل ب
شکل ب

- مورد مشابه در حالت ”الف“ در احتمال اول و دوم


- مورد مشابه در حالت ”ب“ در احتمال اول و دوم


- مهاجم پاس‌دهندهٔ G، پس از ارسال توپ، مجدداً اقدام به گول نفوذ مى‌کند، چنانچه وى نتواند مدافع خود را فريب دهد، در مسير ارسال پاس با يک نفوذ موزى شکل، از فاصلهٔ بسيار نزديک (به اندازهٔ قطر توپ) از پشت سر هم‌تيمى عبور مى‌کند و با دريافت يک پاس ”دست به دست - Flip Pass“، دور از دسترس مدافع مستقيم خود، اقدام به شوت به سبد مى‌نمايد.


- اگر مدافع مستقيم در همان مسيرى که G حرکت مى‌کند، وى را تعقيب کند، مهاجم، پس از دريافت پاس، با دريبل و نفوذ به حلقه، شوت سه‌گام اجراء مى‌کند (شکل حالت اول).


حالت اول
حالت اول

- اگر مدافع مستقيم تصميم بگيرد از راهى کوتاهتر (از فاصلهٔ بين حلقه و F) جلوى مسير وى را سد کند، مهاجم، به محض دريافت پاس از پشت سر هم‌تيمى خود، اقدام به شوت دور دو يا سه‌امتيازى مى‌کند (شکل حالت ۲).


 حالت ۲
حالت ۲

تذکر: در اين نوع پاس برو، رايج‌ترين پاس‌ها، پاس دست به دست است.

پاس بده - مهاجم پاس‌گيرنده را آزاد کن - Give Pass and follow -in

در حرکت ”پاس بده - مهاجم پاس‌گيرنده را آزاد کن“، مهاجم پس از ارسال پاس به هم‌تيمي، به‌طرف او حرکت کرده، با استفاده از تکنيک سد کردن (پيک يا ايجاد سد) و چرخش، هم‌تيمى و خود را در موقعيت آزاد براى نفوذ يا شوت قرار مى‌دهد.


- مورد مشابه در حالت ”الف“ در احتمال اول و دوم


- مورد مشابه در حالت ”ب“ در احتمال اول و دوم


- مهاجم پاس‌دهنده G، پس از ارسال توپ، مجدداً اقدام به گول نفوذ مى‌کند. چنانچه وى نتواند مدافع خود را فريب دهد، به‌طرف پاس‌گيرنده حرکت مى‌کند و با ايجاد سد (اگر پاس‌گيرنده ساکن باشد) و يا اجراء پيک (اگر پاس‌گيرنده به‌طرف وى حرکت کرده باشد)، وى را آزاد مى‌کند و سپس، با انجام چرخش بعد از سد خود نيز در موقعيت دريافت، نفوذ يا شوت قرار مى‌گيرد (شکل ب).


شکل ب
شکل ب

تذکر: در اين نوع پاس برو، از هر نوع پاسى مى‌توان استفاده کرد.