پس از آن که مهاجم بدون توپ، با انواع روش‌هاى نفوذ کردن آشنا شد، اينک با به‌کارگيرى آنها، خود را در بهترين موقعيت دريافت قرار مى‌دهد تا در يک تاکتيک ”پاس برو“ به همراه مهاجم مالک توپ، براى اجراء يک حملهٔ موفق اقدام نمايند.


در حرکات دو نفري، چهار احتمال پاس برو وجود دارد که عبارتند از:

تذکر مهم: هر يک از دو بازيکن موظف هستند که ابتدا موقعيت 1on1 را آزمايش کنند، و چنانچه قادر به عبور از مدافع مستقيم خود نباشند به ترتيب مراحل ارائه شده يعنى اول احتمال (۱)، بعد احتمال (۲)، بعد احتمال (۳) و در نهايت احتمال (۴) را به‌کار گيرند. تقدم و تأخّر اين احتمالات بر اساس سادگى در اجراء، در نوع پاس، و نتيجه‌گيري، تعيين مى‌شود. اما الزامى در رعايت اين ترتيب وجود ندارد.

پاس بده، از مسير بين توپ و مدافع نفوذ کن - Give and Crossing - over

در حرکت ”پاس بده، از مسير بين توپ و مدافع نفوذ کن“، مهاجم پس از ارسال پاس به هم‌تيمي، از مسير بين توپ و مدافع مستقيم خود به سمت سبد نفوذ کرده، توپ را دريافت و شوت مى‌کند.


- گارد رأس G، اقدام به حرکت 1on1 با به‌کارگيرى تکنيک سه تهديد مى‌کند. چناچه موفق به عبور از مدافع مستقيم خود شود، نيازى به اجراء 2on2 نيست. فوروارد F، براى ريباند نفوذ مى‌کند (شکل الف).


شکل الف
شکل الف

- چنانچه گارد رأس G، در اقدام 1on1 موفق نباشد، پس از گول نفوذ به سمت مخالف فوروارد F، توپ را به وى که با نفوذ V خود را آزاد نموده، پاس مى‌دهد (شکل ب).


شکل ب
شکل ب

- مهاجم پاس‌دهندهٔ G، پس از ارسال توپ، با استفاده از گول مخالف و سپس نفوذ موزى از سمت قوى حمله (سمت توپ)، به حلقه نزديک مى‌شود تا با دريافت مجدد توپ از فوروارد F، براساس احتمال اول پاس برو، اقدام به حمله نمايد (شکل ج).


شکل ج
شکل ج

تذکر: در اين نوع پاس برو، رايج‌ترين پاس‌ها عبارتند از، پاس يک دست و دو دست سينه و زمينى.

پاس بده، از مسير پشت سد مدافع نفوذ کن - Give Pass and try the back - door

در اين حرکت، مهاجم پس از ارسال پاس به هم‌تيمي، از مسيرى از پشت سر مدافع مستقيم خود به سمت سبد نفوذ کرده، توپ را دريافت و شوت مى‌کند (شکل الف).


شکل الف
شکل الف

- مورد مشابه در حالت ”الف“ در احتمال اول پاس برو.


- مورد مشابه در حالت ”ب“ در احتمال اول پاس برو.


- مهاجم پاس‌دهندهٔ G، پس از ارسال توپ، مجدداً اقدام به گول و نفوذ موزى مى‌کند. در اين حالت، بازيکن G، با نفوذ از سمت ضعيف حمله (مخالف توپ) به سمت حلقه مى‌رود. در اين وضعيت، احتمال دوم پاس برو صورت مى‌گيرد. مهاجم F، با يک پاس قوسي، وى را در موفقيت حمله قرار مى‌دهد.


تذکر: در اين نوع پاس برو، رايج‌ترين پاس‌ها، پاس قوسى از بالاى سر مدافع است که چنين پاس‌هائى را اصطلاحاً ”back - door Pass“ مى‌گويند.