يکى از تاکتيک‌هاى رايج در حرکات دو و حتى سه‌نفري، حرکت ”پاس برو“ است. به اين ترتيب که اگر مهاجمى به هر دليلى قادر نباشد با بهره‌گيرى از حرکات يک حمله عليه يک دفاع (1on1)، از مدافع مستقيم خود عبور کند، با استفاده از تاکتيک‌هاى دو نفري، خود و هم‌تيمى خود را در موقعيت مناسب حمله قرار مى‌دهد.


گفتنى است که توجه به نکات مربوط به حرکت مهاجم بدون توپ و آشنائى با انواع نفوذها، براى اجراء مؤثر ”پاس برو“ها بسيار ضرورى است.

کاربرد مهارت پاس برو

مهارت پاس برو در حمله‌هاى عليه دفاع جاگيرى و يارگيرى به‌کار برده مى‌شود.