همان‌گونه که همکارى دو مهاجم، در اجراء صحيح حرکات حمله مى‌تواند موجب موفقيت آنان در کسب امتياز گردد، اجراء حرکات دفاعى نيز مى‌تواند مدافعان را در مقابله با اين حرکات موفق سازد. بنابراين مدافعان بايد با چند اصل ”دفاع گروهى - Group defense“ آشنا شوند تا در دفاع‌هاى دو، سه، چهارنفره و تيمى موفق گردند.

تعويض يار دفاعى - Switching

هرگاه مهاجمى براى سد کردن مدافعى اقدام نمايد، مدافع سدکننده بايد هم‌تيمى خود را از بروز سد آگاه کند. در چنين شرايطي، اگر مربى اجازهٔ ”تعويض يار دفاعي“ را از قبل صادر کرده باشد؛ مدافع مهاجم سدکننده با اعلام کلمهٔ ”سوئيچ“ مسئوليت دفاع از آزادشونده را بر عهده مى‌گيرد و مسئوليت دفاع از سدکننده را به مدافع ديگر وا مى‌گذارد. اين تعويض يار تا پايان يافتن خطر حمله ادامه پيدا مى‌کند و به محض رفع خطر بلافاصله به حالت اوليه باز مى‌گردند. چنانچه سدکننده و آزادشونده، از نظر طول قد بسيار متفاوت باشند و بالطبع، مدافعان آنها هم از اين نظر، اختلاف زيادى داشته باشند، در چنين شرايطى تعويض يار دفاعى موجب ”قرارگيرى يک مدافع کوتاه‌قد در برابر يک مهاجم بلندقد - Mis - match“ خواهد شد که چندان وضعيت مطلوبى را ايجاد نمى‌کند. در اين حالت، سدشونده با نزديک شدن سدکننده (آزادکننده) يک گام از مهاجم مستقيم خود فاصله مى‌گيرد تا هم‌تيمى وى بتواند به تعقيب مهاجم خود ادامه دهد. به اين ترتيب، از بروز ”حالت عدم تناسب دفاعي“ جلوگيرى شود.

اصل دفاع کمکى - Help

هرگاه مدافعي، به‌ هر دليلى مغلوب مهاجم مستقيم مالک توپ شود، با اعلام کلمهٔ ”هلپ“، از نزديکترين هم‌تيمى خود براى ممانعت از کسب امتياز از سوى مهاجم آزادشده، کمک مى‌طلبد. در چنين شرايطى ممکن است يا هر دو مدافع از مهاجم مالک توپ دفاع‌ کنند و يا ”تعويض يار دفاعي“ انجام شود. اين اصل، معمولاً در دفاع‌هاى سه مهاجم عليه سه مدافع صورت مى‌گيرد. هنگامى که يکى از دو مدافع سوئيچ‌کننده در مقابل مهاجمى قدبلند قرار مى‌گيرد، از نزديکترين مدافع در سمت ضعيف حمله و يا مدافع يک مهاجم ضعيف و کم‌خطر طلب کمک مى‌کند.

دبل تيم - Double team

هرگاه بر اساس تاکتيک کلى دفاع تيمي، يا در شرايط ”هلپ“ و يا تله‌گذارى‌ها در بسکتبال، دو مدافع در يک زمان بر روى يک مهاجم با توپ، دفاعى فشرده اجراء نمايند، ”دبل تيم“ صورت مى‌گيرد.