با توجه به اين نکته که در بازى بسکتبال ده بازيکن و يک توپ وجود دارد، اجراء حرکات بازيکنان بدون توپ در حمله و دفاع، بخش اعظمى از بازى بسکتبال را در بر مى‌گيرد. در واقع، حرکت توپ در زمين نه فقط نياز به مهارت مهاجم مالک توپ در به‌کارگيرى تکنيک‌هاى بسکتبال دارد، بلکه به مقدار زيادى به حرکات چهار مهاجم بدون توپ و حتى پنج مدافع بدون توپ وابسته است. بنابراين، توجه مربيان و بازيکنان بايد بيش از هر چيز به حرکات بدون توپ مهاجمان و مدافعان باشد. برخى نکات ويژه در اجراء حرکات تهاجمى بدون توپ، عبارتند از:


- هر مهاجم بدون توپ بايد با اجراء حرکات مختلف، مدافع خود را از نظر ذهنى و جسمى چنان متوجه خود سازد تا هيچ‌يک از مدافعان، امکان يارى‌رسانى به مدافع مهاجم مالک توپ را نيابند.


- هر مهاجم، با استفاده از انواع نفوذها (برش‌ها - Cuts) و گول‌هاى پا و دست، خود را در موقعيت مناسبى براى دريافت پاس قرار دهد.


- مهاجمان بدون توپ با دور شدن از مهاجم مالک توپ، فضاى کافى را براى مانورهاى حرکتى وي، فراهم مى‌آورند و فقط در مورد اجراء ”سد - Screening“ به وى نزديک شوند.


- مهاجمان بدون توپ هميشه آمادهٔ اجراء ريباند شوت‌هاى ناموفق هم‌تيمى خود باشند.


- در هنگام از دست دادن مالکيت توپ از سوى مهاجم با توپ، ساير مدافعان، به‌سرعت در موقعيت بازگشت به زمين دفاعى و پيشگيرى از اجراء ”ضد حمله“ باشند.