حمله عليه دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ در منطقهٔ سه‌امتيازى

مهمترين عامل مؤثر در موفقيت حمله عليه دفاع جاگيري، جابه‌جائى سريع توپ است.


با توجه به اينکه اساس حرکت مدافعان در دفاع جاگيري، بر مبناى حرکت توپ پايه‌ريزى مى‌شود، بنابراين، با پاس‌کارى سريع توپ مى‌توان موجب بر هم زدن تعادل ذهنى و جسمى مدافعان شد.


اگرچه مربيان براساس نوع دفاع تيم مقابل و توانائى‌هاى بازيکنان خود، از شيوه‌هاى تهاجمى خاص استفاده مى‌کنند، اما بدون توجه به نوع تاکتيک حمله، مهاجمان را در اجراء تاکتيک‌هاى حمله عليه دفاع جاگيري، بايد نکات کلى زير را رعايت کنند (شکل - مناطق هاشورزده، مناطق ضعيف و آسيب‌پذير دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ را نشان مى‌دهد).


مناطق هاشورزده، مناطق ضعيف و آسيب‌پذير دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ را نشان مى‌دهد
مناطق هاشورزده، مناطق ضعيف و آسيب‌پذير دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ را نشان مى‌دهد

- با توجه به اينکه تغيير وضعيت مدافعان از حمله به دفاع جاگيري، نياز به زمان دارد، بهترين روش، حمله در مقابل چنين دفاعي، ضدّحمله است.


- سرعت و حرکت توپ در پاس‌کارى غالباً سريع‌تر از سرعت جابه‌جائى مدافعان است. در هنگام پاس‌کارى سريع، لازم است که به محض اينکه فاصلهٔ بين دو مدافع، مهاجمان سريعاً از فضاى ايجاد شده اقدام به نفوذ يا شوت نمايند.


- گسترش مهاجمان در يک فضاى بزرگ، موجب کاهش پوشش منطقهٔ ذوزنقه، از سوى مدافعان مى‌شود.


- در دفاع جاگيري، هر مدافع مسئوليت دفاع از يک مهاجم در منطقهٔ خود را دارد. قرارگيرى دو مهاجم در يک منطقهٔ دفاعى و حتى قرارگيرى مهاجمان در مرزهاى دفاعي، موجب از هم‌پاشيدگى تمرکز مدافعان مى‌شود.


- با اجراء شوت‌هاى دور، پاس‌هاى بلند و سريع، مى‌توان نظام منسجم پوششى دفاع جاگيرى را برهم زد.


شناخت مناطق ضعيف دفاع جاگيرى ۲-۱-۲، راهنماى مناسبى براى طراحى تاکتيک‌هاى حمله عليه اين نوع دفاع است. آرايش حمله‌هاى مؤثر در مقابل اين دفاع، ۲-۲-۱ و ۱-۳-۱ مى‌باشد.

تاکتيک حمله نمونه عليه دفاع جاگيرى در منطقهٔ سه‌امتيازى

در طرح (کامل تاکتيک حمله عليه دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ ”طرح حملهٔ تک سانتر با آرايش ۲-۲-۱“)، يک حرکت اسپليت کلاسيک در سمت ۴ و يک اسپليت سمت ضعيف اجراء مى‌شود و يک حرکت پاس برو در انتهاء حرکت، از سوى شمارهٔ ۱ صورت مى‌گيرد. مثلث ريباند به‌وسيلهٔ بازيکنان ۴ و ۱ و ۵ تشکيل مى‌شود.


طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ طرح حملهٔ تک سانتر با آرايش ۲-۲-۱
طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ طرح حملهٔ تک سانتر با آرايش ۲-۲-۱

طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع جاگيرى ۲-۱-۲ (طرح حملهٔ تک سانتر با آرايش ۲-۲-۱)


- احتمال اول :

حرکت اسپليت سمت ضعيف ۲ و ۴ در حالى که ۱ و ۳ توپ را با پاس‌کارى رد و بدل و احتمالاً، احتمال 1on1 را بررسى مى‌کنند. ۲ که با حرکت اسپليت به سمت حلقه آزاد مى‌شود و ۴ با چرخش روى خط پنالتى امکان دريافت توپ و شوت دارند. مثلث ريباند به‌وسيلهٔ ۴ و ۵ و ۲ تشکيل مى‌شود (شکل - احتمال اول).


احتمال اول
احتمال اول

- احتمال دوم :

حرکت اسپليت کلاسيک ۱ و ۵ شمارهٔ ۲ در صورت دريافت نکردنِ پاس، به سمت مخالف حرکت مى‌کند. (تجمع دو مهاجم در يک منطقهٔ دفاعي) با اين عمل، شمارهٔ ۵ و ۱ اسپليت کلاسيک را انجام مى‌دهند و شمارهٔ ۲ که توپ را از ۳ دريافت کرده، در يک موقعيت مناسب آن را به ۱ در نفوذ پاس برو، در چرخش يا ۴ در سمت مخالف، يا ۳ در منطقهٔ شوت بالاى پنالتى پاس مى‌دهد و يا خود وى شوت مى‌کند. (شکل - احتمال دوم) مثلث ريباند به‌وسيلهٔ ۱، ۴ و ۵ تشکيل مى‌شود. ۱ مسئول ريباند روى خط پنالتى است. ۳ براى دفاع از ضدّحمله در جاى ۱ قرار مى‌گيرد.


احتمال دوم
احتمال دوم

تذکر: اين تاکتيک از سمت مخالف نيز قابل اجراء است. فقط بايد جاى ۴ در ابتدا سمت راست باشد.