نقاط قوت دفاع جاگيرى

- در دفاع جاگيري، بازيکنان قادر خواهند بود تا در يک منطقهٔ دفاعى مشخص، بر روى تعداد محدودى از حرکات دفاع فردى تمرکز يابند. بنابراين، هر مدافع مى‌تواند در هر منطقه‌اى که تواناتر است قرار گيرد.


- يکى از مهمترين ويژگى‌هاى اين دفاع، پوشش کامل منطقهٔ ذوزنقه است که نه تنها به مهاجمان اجازهٔ نفوذ نمى‌دهد بلکه در صورت شوت دور يا نفوذ آنان، امکان پوشش ريباند حلقه را به نحو احسن فراهم مى‌سازد.


- اين نوع دفاع، براى بازيکنان کم‌انرژي، کم‌تجربه، کم‌تحرک که نياز به کمک و پوشش ساير مدافعان دارند مؤثر است.


- اين نوع دفاع، تعداد خطاهاى فردى بازيکنان را کاهش مى‌دهد.


- اين نوع دفاع، نه تنها موجب توسعهٔ يک کار گروهى و هماهنگ مى‌شود، بلکه زمينهٔ مناسبى براى اجراء ضدّحمله سازماندهى شده خواهد بود.

نقاط ضعف دفاع جاگيرى

- اين دفاع، در مقابل شوت‌هاى دور و ”تجمع چند مهاجم در يک سمت حمله - Over load“ بسيار ضعيف است.


- تفهيم مسئوليت‌هاى فردي، به‌ويژه در مرزهاى دفاعى و قرارگيرى بيش از يک مهاجم در يک منطقه مشکل است.


- اين دفاع، در مقابل ضدّحملهٔ تيم مقابل آسيب‌پذير است.