تاکتيک حملهٔ نمونه عليه دفاع يارگيرى در منطقهٔ سه‌امتيازى

در ”طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع يارگيري“، يک حرکت اسپليت کلاسيک در سمت فوروارد 3 و يک اسپليت سمت ضعيف حمله اجراء مى‌شود و در انتها، منجر به نفوذ گارد 2 مى‌گردد و ”مثلث ريباند - Rebound Triangle“ به‌وسيلهٔ بازيکنان ۳ و ۴ و ۵ تشکيل مى‌شود.


طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع يارگيرى
طرح کامل تاکتيک حمله عليه دفاع يارگيرى

احتمال اول

حرکت 1on1، بازيکنان ۱، ۲ يا ۳.


شمارهٔ ۱ با حرکت گول نفوذ، اقدام به شوت مى‌کند. (شکل - احتمال اول). شماره‌هاى ۳ و ۴ و ۵ مثلث ريباند را تشکيل مى‌دهند. ۳ مسئول ريباند روى خط پنالتى است. شمارهٔ ۲، براى جلوگيرى از ضدّحمله جاى ۱ قرار مى‌گيرند.


احتمال اول
احتمال اول

تذکر: در صورت مواجه شدن با مدافع ۱ مى‌تواند در زير حلقه به ۴، ۵ يا ۳ که به درون ذوزنقه نفوذ کرده‌اند پاس بدهد. در اين حالت ۱ در جاى خود باقى مى‌ماند و ۲ مسئول ريباند روى خط پنالتى است.

احتمال دوم

اسپليت کلاسيک ۱ و ۳، شوت ۱ يا ۵ شمارهٔ ۱ به ۳ پاس مى‌دهد، ۳ با دريبل به ۵ نزديک شده، به وى پاس مى‌دهد. (شکل - احتمال دوم) سپس با ۱ حرکت اسپليت کلاسيک را اجراء مى‌کند. ۱ توپ را دريافت مى‌کند. ۱ مى‌تواند شوت دور کند يا به ۵ پاس بدهد و او اقدام به شوت نمايد. ۴ و ۵ و ۲ مثلث ريباند را تشکيل مى‌دهند و ۳ مسئول ريباند روى خط پنالتى است و ۱ از انجام ضدّحمله پيشگيرى مى‌کند.


احتمال دوم
احتمال دوم

احتمال سوم

اسپليت سمت ضعيف حمله ۲ و ۴، شوت ۲ وقتى شمارهٔ ۱ براى دريافت پاس در اسپليت کلاسيک حرکت کرد (شکل - احتمال سوم) ۲ و ۴ در سمت ضعيف حملهٔ اسپليت را انجام داده، با آزاد شدن ۲ شمارهٔ ۱ پس از دريافت از ۵ توپ را زير حلقه به ۲، يا به ۴ بعد از چرخش پاس مى‌دهد. ۴ و ۲ و ۵ مثلث ريباند را تشکيل مى‌دهند. ۳ مسئول ريباند روى خط پنالتى است. ۱ از ضدحمله جلوگيرى مى‌کند.


تذکر: اين تاکتيک از هر دو سمت قابل اجراء است، فقط بايد جاى ۵ در ابتدا در سمت چپ حلقه باشد.


احتمال سوم
احتمال سوم