حمله عليه دفاع يارگيرى در منطقهٔ سه‌امتيازى

اجراء موفقيت‌آميز حملهٔ تيمى عليه دفاع يارگيرى ممکن نيست، مگر آنکه هر يک از بازيکنان، به خوبى با اصول مهارت‌ها و تکنيک‌هاى بسکتبال آشنا باشند و در اجراء تکنيک‌ها و حرکات دو و سه‌نفره، نظير ايجاد سد و پاس برو، از مهارت کافى برخوردار باشند و هماهنگى لازم براى اجراء به‌ موقع، همزمان و هماهنگ اين حرکات را بر اثر اجراء تمرينات صحيح و مداوم کسب نمايند.


هر مربي، بر اساس نوع دفاعى که تيم مقابل به‌کار مى‌گيرد از شيوه‌هاى خاصى براى حملهٔ تيمى استفاده مى‌کند، اما بدون توجه به نوع تاکتيک‌ حمله، مهاجمان در اجراء تاکتيک‌هاى تهاجمى عليه تاکتيک دفاع يارگيري، بايد نکات کلى زير را رعايت کنند:


- بهتر است هر مهاجم در دقايق اوليهٔ بازي، به ارزشيابى نقاط قوت و ضعف مدافع مستقيم خود بپردازد و در صورت برترى نسبت به مدافع مستقيم خود، بدون نياز به بهره‌گيرى از حرکات پيچيدهٔ تيمي، با استفاده از مهارت‌هاى حملهٔ فردي، يک امتياز راحت براى تيم خود کسب نمايد. (کاربرد خلاقيت‌هاى فردى در حمله)


- مهاجمان با پراکنده شدن در زمين حريف، از امکان همکارى‌هاى دو و سه‌نفره در دفاع جلوگيرى کنند.


- هر مهاجم با اجراء حرکات بدون توپ، مدافع مستقيم خود را چنان درگير نمايد که نتواند به ساير مدافعان کمک کند.


- برخلاف تأکيد بر سرعت گردش توپ در تاکتيک‌هاى حمله عليه دفاع جاگيري، در تاکتيک‌هاى حمله عليه دفاع يارگيري، مهاجمان بايد از شتاب و سرعت زياد، در اجراء حرکات جدّاً بپرهيزند.


- مهاجمان بايد به خوبى با ”نقاط جئومتريک - Geometric Points“ در حمله آشنا باشند و طورى حرکات خود را اجراء کنند که در پايان هر حرکت بتوانند از اين نقاط حساس و باارزش، اقدام به شوت و کسب امتياز نمايند (شکل - نقاط جئومتريک ”نقاط باارزش حمله“).


نقاط جئومتريک (نقاط باارزش حمله)
نقاط جئومتريک (نقاط باارزش حمله)

- هر يک از مهاجمان بايد با پست‌هاى خاص و ويژگى‌ها و مسئوليت‌هاى خود در بسکتبال آشنا باشند.

بازيکن رأس (Point Gaurd) يا بازيکن شمارهٔ G(1)) 1)

- بازيکنى نسبتاً کوتاه‌قد، چابک، قوى و عضلانى (شکل - گارد رأس).


گارد رأس
گارد رأس

- دريبل‌کننده بسيار قوى (با هر دو دست)، شوت دور بسيار قوى از بالاى منطقه.


- نفوذ بسيار قوي، پاس‌دهندهٔ دقيق و مدافع بسيار چابک.


- رابط بين مربى و ساير بازيکنان، اعلام‌کنندهٔ تاکتيک تيمى.


- بارزترين ويژگي: دريبل کردن، شوت دور، تعيين‌کنندهٔ استراتژى حمله.


(1)اين اعداد، اعداد بين‌المللى و در واقع کُد شناسائى بازيکنان در ترسيم تاکتيک‌ها مى‌باشند.

بازيکن گارد دوم (Wing Player) يا بازيکن شمارهٔ ۲ (W)

- ويژگى جسمانى نظير گارد رأس (شکل - گارد دوم).


گارد دوم
گارد دوم

- ويژگى‌هاى تکنيکى با خصوصيات تهاجمى بيشتر نسبت به گارد رأس.


- بارزترين ويژگي: شوت‌هاى دور از مناطق بالاى منطقهٔ سه‌امتيازى.

بازيکن فوروارد کوچک (Small/ Short Forward) يا بازيکن شمارهٔ ۳

- بازيکنى با قد بلند يا متوسط، چابک (شکل - فوروارد کوچک).


فوروارد کوچک
فوروارد کوچک

- شوت دو امتيازى و جفت موفق، ريباند متحرک قوي، نفوذ با حرکات گول‌زننده و مدافعى هوشيار.


بارزترين ويژگي: شوت‌هاى جفت و دو امتيازى و نفوذ، ريباند متحرک، بازيکن کليدى در حمله.


- بازيکن فوروارد زير حلقه / (power Forward) فوروارد بزرگ يا بازيکن شمارهٔ ۴.


- بازيکن بلندقد و قوى در عين‌حال چابک، پرش بلند (شکل - فوروارد زير حلقه).


فوروارد زير حلقه
فوروارد زير حلقه

- حرکات گول‌زننده نزديک حلقه، شوت‌هاى جفت نزديک حلقه، شوت‌هاى جفت نزديک حلقه، ريباند قوي، حرکات چرخشى مانند سانتر.


- بارزترين ويژگي: شوت‌هاى زير حلقه، حرکات گول‌زننده، ختم‌کنندهٔ حمله‌هاى تيمى.

بازيکن سانتر يا بازيکن شمارهٔ ۵

- بازيکنى با قد بسيار بلند و جثهٔ بزرگ و قوي.


- شوت‌هاى جفت نزديک به حلقه همراه با چرخش ٭“، ريباندهاى بسيار قوي، انواع پاس‌ها.


- بارزترين ويژگي: ريباند و شوت جفت پس از چرخش.


سانتر
سانتر

٭همهٔ بازيکنان رو به حلقه قرار دارند، اما بازيکن سانتر، پشت به حلقه قرار مى‌گيرد، بنابراين، در برخى از تکنيک‌هاى بسکتبال، تفاوت‌هاى جزئى بين حرکات سانتر و ساير بازيکنان وجود دارد.