تمرين فردى يک مدافع يک مهاجم

در تمرين ”فردى يک مدافع يک مهاجم“، بازيکنان تمرينات 1on1 ٭ را زير نظر معلم اجراء و اشکالات خود را برطرف مى‌کنند. در اين تمرينات، بازيکن موظف است که حتماً ”تکنيک سه تهديد“ را اجراء و با استفاده از انواع گول‌ها از مدافع عبور کند. (تمرين 1on1 از نيمهٔ زمين و تمرين 1on1 در منطقهٔ سه‌امتيازي). در تمرين1on1، ستون‌ها يک در ميان به سمت يکى از حلقه‌ها حرکت مى‌کنند. در تمرين 1on1 در منطقهٔ سه‌امتيازي، مهاجمان در نقاط (۱) و (۸) در بى‌زاويه، (۲) و (۷) در زاويهٔ ۴۵۫، (۳) و (۶)، در راستاى تقاطع دو ضلع ذوزنقه، (۵) روبه‌روى حلقه قرار مى‌گيرند.


تمرين 1 on 1 از نيمهٔ زمين
تمرين 1 on 1 از نيمهٔ زمين

تمرين 1 on 1 در منطقهٔ سه‌امتيازى
تمرين 1 on 1 در منطقهٔ سه‌امتيازى

٭ تذکر مهم: در اين کلاس، مربى بايد حرکت 1on1 را براى مهاجم با توپ نيز اجراء کند و از بازيکنان بخواهد تا با حرکت چرخش، اجراء تغيير مسير بدون توپ، گول پا، گول سر و شانه و بدن، از مدافع مستقيم خود عبور کرده، در فضاى باز قرار گيرد.

تمرين رقابتى

بازى تيم قهرمانان تکنيکى

در اين بازي، بازيکنان به چهار گروه تقسيم مى‌شوند و هر تيم، يک نام انتخاب مى‌کند. هدف از اجراء اين بازي، تعيين تيمى است که بيشترين قهرمانان تکنيکى را دارد و مى‌تواند عنوان ”تيم قهرمانان تکنيکي“ را از آن خود نمايد.


- شرايط مسابقه :

افراد تيم ”الف“ در مقابل تيم ”ب“ و افراد تيم ”ج“ در مقابل تيم ”د“، حرکت 1-on-1 را اجراء مى‌کنند. به اين ترتيب که هر بازيکن يک‌بار در نقش مهاجم با توپ، يک‌بار در نقش مهاجم بدون توپ و دوبار در نقش مدافع، حرکت کند.


- امتيازات مهاجم :

يک مهاجم براى نفوذ موفق (بدون توجه به اجراء شوت)، ۲ امتياز کسب مى‌کند. براى هر شوت موفق ۲ امتياز و براى توپى که به حلقه يا مربع کوچک برخورد کند و گل نشود، ۱ امتياز کسب مى‌کند. هر مهاجم بدون توپ نيز براى نفوذ موفق و لمس خط زير حلقه، ۱ امتياز به‌دست مى‌آورد. در مجموع، يک مهاجم مى‌تواند در دو حرکت موفق، حداکثر ۵ امتياز کسب کند ٭.


٭ اگر توپ گل نشده از سوى خود مهاجم ريباند شود، مى‌تواند يک‌بار ديگر اقدام به شوت نمايد و چنانچه اين‌بار توپ گل شود، به‌جاى ۲ امتياز شوت موفق، ۳ امتياز و اگر نتواندتوپ را به ثمر برساند، به‌خاطر ريباند موفق ۲ امتياز کسب مى‌کند و جمع حداکثر امتيازهاى خود را از ۵ امتياز به ۶ امتياز ارتقاء مى‌دهد.


- امتيازات مدافع :

يک مدافع در مقابل هر امتياز مثبت مهاجم، يک امتياز منفى و در مقابل هر امتياز منفى مهاجم، يک امتياز مثبت دريافت مى‌کند. بنابراين، در شرايط نفوذ و شوت موفق مهاجم با توپ و نفوذ موفق مهاجم بدون توپ، در پايان دو حرکت دفاعي، ۵ امتياز منفى براى مدافع منظور خواهد شد، در غير اين‌صورت، امتيازات و S بر اساس عملکرد ناموفق و يا ريباند شود مجدد مهاجم، ارزشيابى خواهد شد.


- مجموع امتيازات مثبت و منفى هر تيم :

مجموع امتيازات مثبت و منفى هر تيم از اجراء شش حملهٔ هر مهاجم به سه تيم ديگر (سه حمله بدون توپ و سه حمله با توپ) و شش دفاع هر مدافع، در مجموع ۱۲ عملکرد، محاسبه و به‌عنوان امتياز کل تيم در نظر گرفته مى‌شود. تيمى که داراى بيشترين امتياز مثبت باشد، به‌عنوانِ ”تيم قهرمانان تکنيکي“ را از آن خود خواهد کرد.