”تيمى از بازى بسکتبال، دفاع است. با يک دفاع صحيح و زيبا، بسکتبال زيباترى بازى کنيد.“


در حرکت1on1، دفاع به شکل نزديک (Close) صورت مى‌گيرد.


- در شرايط زير بهتر است مدافع در دفاع نزديک، از حالت ”هدايت فنى مهاجم“ استفاده نمايد:


۱- دريبل‌کننده از مدافع قوى‌تر باشد.


۲- دريبل‌کننده، در دريبل کردن با يکى از دست‌ها، بسيار قوى‌تر از دست ديگر است.


۳- دريبل‌کننده، تمايل به حمله از يک سمت خاص داشته باشد.


مهم: مدافع در Push-up روبه‌روى مهاجم قرار نمى‌گيرد بلکه، يا در سمت دست قوى دريبل و S (مثلاً سمت راست در راست‌دست‌ها) قرار مى‌گيرد و مهاجم را وادار به دريبل با دست ضعيف‌تر (در اين مثال، دست‌ِچپ) مى‌نمايد، و يا با شناخت از حرکات مهاجم، در سمتى قرار مى‌گيرد که مهاجم، مايل نيست از آن سمت حمله را آغاز کند.


حرکات پاى مدافع در دفاع Push-up
حرکات پاى مدافع در دفاع Push-up

- در شرايط زير بهتر است مدافع در دفاع نزديک از حالت دفاع ”روبه‌رو - Face - to - face“ استفاده نمايد:


۱ - در دفاع از بازيکن سانتر يا هر بازيکنى که پشت به حلقه قرار دارد و از مدافع بسيار بلندتر است.


۲- در دفاع از يک مهاجم خاص (برترين مهاجم تيم مقابل) حتى در حالتى که ساير مدافعان از تاکتيک دفاع جاگيرى استفاده مى‌کنند.


تذکر: در دفاع روبه‌رو، ممکن است در حالاتى حتى مدافع رو به حلقه و مهاجم بين مدافع و حلقه نيز قرار گيرد و هيچ‌گونه توجهى به ساير شرايط مسابقه، توپ و تيم مقابل و خودى نداشته باشد.


حالت مدافع در دفاع روبه‌رو
حالت مدافع در دفاع روبه‌رو

- در شرايط زير، مدافع با بدن صاف و دست‌هاى کشيده رو به بالا دفاع مى‌کند:


۱- در دفاع از مهاجمى که مطمئن شويد يا شده‌ايد قصد شوت دارد.


۲- در دفاع از مهاجمى که توپ را به قصد شوت و يا پاس‌هاى هوائى با پرش، رها کرده است (حتى دفاع با پرش).


دفاع از مهاجم شوت‌کننده
دفاع از مهاجم شوت‌کننده

- در اجراء حرکات دفاعي، معمولاً سه حالت دفاعى وجود دارد:

حالتهای دفاعى

  دفاع تهاجمى
(Competitive defense)
دفاع متحرک
(Active defense)
دفاع ساکن / تسليم
(passive defense)
ويژگى عمل‌کننده در مقابل مهاجم عکس‌العمل سريع و گاهي، جهت‌دهى نسبت به عمل مهاجم مستقيم عکس‌العمل کُند نسبت به عمل مهاجم مستقيم (دفاع عروسکي)
تکنيک اجراء - دست‌ها پرتحرک
- پاها پرتحرک
- مرکز ثقل کاملاً نزديک زمين
- دست‌ها متحرک
- پاها متحرک
- مرکز ثقل نزديک به زمين
- دست‌ها کم‌تحرک
- پاها ساکن
- مرکز ثقل بالا
مجريان - مدافعان بسيار مجرب
- مدافعان باتجربه
- مدافعان کم‌تجربه و ناآگاه
- مدافعان کاملاً آماده
- مدافعان با آمادگى جسمانى نسبى
- مدافعان تنبل
- مدافعانى که در مقابل يک مهاجم ضعيف‌تر قرار مى‌گيرند.
- مدافعانى که در مقابل يک مهاجم نسبتاً ضعيف‌تر يا هم‌طراز قرار مى‌گيرند.
- در دفاع عليه مهاجم در آموزش تکنيک‌ها و تاکتيک‌هاى جديد ٭
- مدافعانِ بدون آمادگى جسمانى
مثال دفاع Push-up دفاع Close با دست‌ها و پاهاى متحرک دفاع ايستاده با دست‌هاى ساکن
شکل


٭ در هنگام آموزش موارد تکنيکى و تاکتيکى تهاجمى جديد در مقابل مدافع يا مدافعان، مربى ابتدا از بازيکنان مى‌خواهد تا با تحرک اندک يا ساکن بودن، به مهاجم اجازه بدهند بر روى حرکات خود، تمرکز داشته باشد.