نفوذ / برش V cat) V)

مهاجم بدون توپ در يک مسير V، ابتدا در مسير حلقه و سپس در جهت دور از حلقه مى‌دود تا مدافع مستقيم خود را جا گذاشته، در موقعيت يک دريافت راحت قرار گيرد (شکل - نفوذ V) اين حرکت بيشتر مورد استفادهٔ گاردها و فورواردها است.


نفوذ V
نفوذ V

برش / نفوذ L caut) L)

مهاجم بدون توپ در يک مسير L، نفوذ خود را انجام مى‌دهد (شکل - نفوذ L). اين حرکت بيشتر مورد استفادهٔ سانترها است. در اين نفوذ، دو احتمال وجود دارد:


- نفوذ به سمت حلقه و سپس خروج


- نفوذ به سمت پائين و سپس حرکت به سمت حلقه.


نفوذ L
نفوذ L

برش / نفوذ موزى (Banana cut)

مهاجم بدون توپ در يک مسير منحنى (به شکل موز) نفوذ خود را انجام مى‌دهد (شکل - نفوذ موزي). اين حرکت، بيشتر مورد استفادهٔ مهاجمان و مدافعان است.


نفوذ موزى
نفوذ موزى

برش / نفوذ C cut) C)

مهاجم بدون توپ در يک مسير C، خود را در موقعيت دريافت توپ قرار مى‌دهد (شکل - نفوذ C). اين حرکت بيشتر مورد استفادهٔ سانترها است.


نفوذ C
نفوذ C