گول پا

کاربرد آن در مقابل مدافعى که تمرکز وى بيشتر بر روى پاهاى مهاجم است.


- در انواع تغيير مسيرها و نفوذهاى با توپ (شکل الف- حالات بدن در هنگام گول زدن).


- در حرکات بازيکنان بدون توپ (شکل ب- حالات بدن در هنگام گول زدن).


حالات بدن در هنگام گول زدن
حالات بدن در هنگام گول زدن

گول توپ

کاربرد آن در مقابل مدافع کم ‌تجربه و ناآگاه


- در مقابل مدافعى که ميل به توپ‌دزدى دارد (شکل الف- انواع گول زدن با توپ).


- در مقابل مدافعى که به‌راحتى از زمين جهش مى‌کند (شکل ب- انواع گول زدن با توپ).


انواع گول زدن با توپ
انواع گول زدن با توپ

گول بدن

کاربرد آن در مقابل مدافع باتجربه و آگاه


- نشان دادن اقدام به شوت (گول شوت)، پس از برهم خوردن تعادل جسمى يا ذهنى مدافع، اجراء نفوذ يا شوت (شکل - اقدام به شوت - گول شوت).


- نشان دادن اقدام به نفوذ (گول نفوذ)، پس از برهم خوردن تعادل جسمى يا ذهنى مدافع، اجراء شوت يا نفوذ (شکل - اقدام به نفوذ- گول نفوذ).


اقدام به نفوذ- گول نفوذ
اقدام به نفوذ- گول نفوذ