دست و توپ

- محل دست روى توپ، تعيين‌کنندهٔ مسير حرکت توپ است.


- در دريبل کنترلي، دست روى توپ قرار مى‌گيرد.


- در دريبل سرعتي، دست پشت و بالاى توپ قرار مى‌گيرد.


محل قرارگيرى دست روى توپ در هنگام دريبل
محل قرارگيرى دست روى توپ در هنگام دريبل

محل برخورد توپ با زمين

- در هنگام حرکت، توپ در نقطه‌اى به زمين زده شود که با پا تلاقى نداشته باشد.


- در دريبل کنترلي، توپ کنار بدن دريبل شود.


- در دريبل سرعتي، توپ کمى جلوتر از بدن دريبل شود (شکل - محل برخورد توپ با زمين در دريبل).


محل برخورد توپ با زمين در دريبل
محل برخورد توپ با زمين در دريبل

حالت بدن

- بدن کاملاً راحت و بدون انقباض باشد.


- بدون حالت جنگندگى و به نرمي، دريبل شود (شکل - حالت بدن در دريبل کردن).


حالت بدن در دريبل کردن
حالت بدن در دريبل کردن