کاربرد مهارت دريافت کردن

از مهارت دريافت کردن، براى دريافت انواع پاس، توپ‌گيرى از سبد، کنترل توپ پس از قطع دريبل و تبديل آن به ساير مهارت‌ها استفاده مى‌شود (شکل - مهارت دريافت کردن).


مهارت دريافت کردن
مهارت دريافت کردن

شرح مهارت دريافت کردن

حالت آمادگى قبل از دريافت

دست‌ها به‌صورت کشيده به اندازهٔ قطر توپ باز هستند، و با انگشتان باز و راحت، رو به توپ، آمادهٔ دريافت مى‌باشند.

حالت دريافت توپ

به محض نزديک شدن توپ به پاس‌گيرنده، او با يک ”جهش کوتاه - Skip“ و نزديک به زمين، به استقبال توپ رفته، همزمان با دريافت توپ به شيوهٔ جفت‌پا ”توقف - Stop“ مى‌کند. در ”توقف جفت‌پا“ رعايت نکات زير ضرورى است (شکل - توقف جفت‌پا در دريافت).


- با خم کردن زانوها و پائين‌آوردن مرکز ثقل، تعادل بدن حفظ شود.


- در توقف، از تمام سطوح پاها استفاده شود.


- در دريافت توپ با استفاده از مهارت توقف جفت‌پا، عمل دريافت توپ همزمان با فرود (نه زودتر و نه ديرتر انجام) شود.


توقف جفت‌پا در دريافت
توقف جفت‌پا در دريافت

براى توقف عالى و سريع بدن را به زمين نزديک کرده سر و چشم‌ها را بالا نگه داريد.

حالت دست در دريافت

به محض تماس دست با توپ (دو قطر توپ) با خم کردن آرنج‌ها، توپ در سينه و شکم حمايت مى‌شود.


تذکر ۱. براى کاهش ضربهٔ ناشى از پرتاب توپ در حالت سکون، مى‌توان بلافاصله يک پا را به سمت عقب برد. در اين وضعيت، هر دو زانو کمى خميده و وزن بدن بر روى سينهٔ پاى ثابت منتقل مى‌شود.


تذکر ۲. گاهى بر اساس شرايط بازى يا سرعت مهاجم، بازيکن، قادر به اجراء توقف جفت‌پا نيست. در اين حالت، از توقف تک‌پا (شکل - دريافت با توقف تک‌پا) استفاده مى‌کند. ضمن اينکه بايد توجه داشته باشد که در توقف تک‌پا فقط مى‌تواند پاى دوم را جابه‌جا کند. در غير اين‌صورت، مرتکب تخلف رانينگ مى‌شود.


دريافت با توقف تک‌پا
دريافت با توقف تک‌پا

نکات کليدى در اجراء مهارت دريافت کردن

- براى دريافت توپ بايد به استقبال توپ رفت.


- دست‌ها بايد به اندازهٔ قطر توپ از هم فاصله داشته و انگشتان به حالت آزاد و راحت رو به جلو باشند (شکل - دست‌ها آمادهٔ دريافت).


- به محض تماس توپ، بايد آن را در سينه و شکم حمايت کرد.


دست‌ها آمادهٔ دريافت
دست‌ها آمادهٔ دريافت

اشتباهاتى که در مهارت دريافت کردن رايج است

- دست‌ها با آرنج خميده در ناحيهٔ سينه منتظر دريافت توپ بمانند.


- انگشتان، بيش از حد انقباض داشته باشند.

دريافت کردن توپ در مقابل مدافع

- هدف پاس‌دهنده در راستاى سينهٔ پاس‌گيرنده و دور از دسترس مدافع او مى‌باشد (شکل - دريافت در مقابل مدافع).


دريافت در مقابل مدافع
دريافت در مقابل مدافع

- دريافت‌کننده، دست خود را در همان سمت به‌صورت کشيده، در حالى که کف دست به سمت پاس‌دهنده است (دست نشانه) قرار مى‌دهد.


- پاس‌دهنده، توپ را به سمت آرنج دست کشيدهٔ پاس‌گيرنده ارسال مى‌کند.


- پاس‌گيرنده همزمان با سدّ مسير توپ به‌وسيلهٔ دست کشيدهٔ خود، همراه با يک جهش (Skip)، مالکيت توپ را با دست ديگر و حمايت بدن تثبيت مى‌کند.


۱. اگر پاس‌گيرنده بر اساس موقعيت مدافع خود، ترجيح دهد که پاس زمينى دريافت کند، کافى است جهت دست کشيدهٔ (دست نشانهٔ) خود را به سمت زمين قرار دهد، تا پاس‌دهنده با ارسال يک پاس زمينى با هدف آرنج کشيدهٔ پاس‌گيرنده، پاس مناسبى به وى بدهد.


۲. اگر پاس‌گيرنده به‌دليل کوتاهى قد مدافع يا نزديکى خود به حلقهٔ حريف، ترجيح دهد که پاس هوائى از بالاى سر مدافع خود دريافت کند، بهتر است دست کشيدهٔ (دست نشانهٔ) خود را به سمت حلقه بگيرد.