کاربرد مهارت پاس هوک

پاس هوک بيشتر مورد استفادهٔ سانترها است و در انتهاء ضدّحمله‌ها به‌کار برده مى‌شود. در شرايطى که پاس‌گيرنده، هم‌عرض پاس‌دهنده قرار دارد ( شکل - پاس هوک).


پاس هوک
پاس هوک

شرح مهارت پاس هوک

پاس هوک، معمولاً با حرکت تک‌گام يا سه‌گام انجام مى‌شود.


- عملکرد دست‌ها و پاها قبل از پاس:

توپى که با دست‌ها در ناحيهٔ سينه و شکم کنترل مى‌شود (پس از قطع دريبل و با برداشتن گام اول)، با يک حرکت دورانى به يک سمت حمل مى‌گردد، به‌طورى‌که دست پرتاب در انتهاء حرکت دوران به تنهائى به سمت بالا و به‌صورت کشيده در بالاى سر قرار گيرد. (تا حدى که بازو تقريباً کنار گوش برسد.)


به ‌دست غيرپرتاب، در حرکت دوران توپ به يک سمت، به‌صورت خميده از آرنج، در مقابل سينه قرار مى‌گيرد. اين دست، به حفظ تعادل بدن کمک مى‌کند.


‌همزمان با دوران توپ به يک سمت، زانوى پاى موافق دست پرتاب، به سمت جلو و بالا جمع مى‌شود. اين عمل موجب حفظ تعادل بدن و جهش بيشتر به سمت بالا مى‌گردد.


- عملکرد دست‌ها و پاها بعد از پرتاب :

در انتهاء حرکت پاس، دست پرتاب با حرکت قوى مچ و انگشتان و به کمک حرکت دست، از ناحيهٔ کتف توپ را به سمت سينهٔ فرد پاس‌گيرنده ارسال کند و دست، به دنبال توپ طورى کشيده مى‌شود که انگشتان، هدف را نشان مى‌دهند و سر، کاملاً به طرف هدف مى‌چرخد.


پس از ارسال توپ، براى جلوگيرى از آسيب‌ديدگي، پاى جمع‌شده را سريعاً صاف کرده، فرود بر روى هر دو پا، انجام مى‌شود.

نکات کليدى در هنگام اجراء پاس هوک

- دوران توپ به يک سمت با هر دو دست انجام شود (مرحلهٔ دوران).


- حرکت ارسال توپ به هدف، فقط با يک دست و در نقطهٔ اوج (آرنج صاف) انجام شود (مرحلهٔ انتقال).


- پس از ارسال توپ، فرود روى هر دو پا صورت گيرد (مرحلهٔ فرود).

اشتباهات رايج در مهارت پاس هوک

- توپ، با دو دست پاس داده شود، يعنى هر دو مرحلهٔ دوران و مرحلهٔ انتقال، با دو دست صورت پذيرد.


- توپ، با يک دست دوران داده شود، يعنى هر دو مرحلهٔ دوران و مرحلهٔ انتقال، با يک دست انجام شود.


- نگاه و سر، مسير توپ را تا رسيدن به هدف دنبال نکند.

تمرينات پاس هوک

- تمرين فردى مهارت پاس هوک :

افراد در ستون‌هاى هم‌عرض (مانند شکل) قرار مى‌گيرند (تمرين پاس هوک). نفرات اول هر ستون پس از يکى دو دريبل، با حرکت سه گام توپ را به ستون مقابل پاس هوک مى‌دهد و سپس به انتهاء ستون خود و يا انتهاء ستون مقابل مى‌روند.


تمرين پاس هوک
تمرين پاس هوک

- تمرين گروهى مهارت پاس هوک :

بازيکنان با اجراء تمرين هشت انگليسى (تمرين پاس هوک متحرک) و با استفاده از پاس هوک، توپ را به سمت حلقه برده، در انتهاء، بر اساس شرايط، آخرين نفر به مددِ يکى از انواع شوت‌هاى ثابت يک‌دست، دو دست، جفت يا سه‌گام، توپ را پرتاب مى‌کند و دو نفر ديگر اقدام به ريباند مى‌نمايند تا زمانى که توپ گل نشود بايد مجدداً توپ شوت شود.


تمرين پاس هوک متحرک
تمرين پاس هوک متحرک