اين پاس از بالاى سر و به‌وسيلهٔ دو دست انجام مى‌شود و در حال حاضر، کاربرد بسيارى در بازى بسکتبال دارد.

کاربرد مهارت پاس دو دست بالاى سر

پاس دو دست بالاى سر معمولاً براى فواصل نزديک و در مقابل مدافعان کوتاه‌قد استفاده مى‌شود. معمولاً سانترها از اين نوع پاس استفاده مى‌کنند (شکل - مهارت پاس دو دست بالاى سر).


مهارت پاس دو دست بالاى سر
مهارت پاس دو دست بالاى سر

شرح مهارت

- عملکرد دست‌ها و پاها بعد از پاس :

با کشيده شدن آرنج‌ها به سمت جلو و بالا و خم شدن مچ‌ها به سمت جلو و پائين توپ کاملاً مستقيم و بدون هيچ‌گونه قوسى به هدف (معمولاً حدود سينهٔ فرد پاس‌گيرنده يا در صورت وجود مدافع حدود آرنج دست دور از سمت مدافع) فرستاده مى‌شود.


در هنگام رها کردن توپ، وزن بدن روى سينهٔ دو پا، يا سينهٔ پاى جلوئى منتقل مى‌شود.


تذکر: معمولاً از اين پاس در فواصل دور و در دو سمت محوطهٔ سه‌ثانيه نيز استفاده مى‌شود و اين شکل پاس نياز به قدرت کافى عضلات کمربند شانه‌اى دارد. در اين حالت، پاس به‌نام ”پاس جهنده - Skip pass يا اسکيپ پاس“ معروف است. پاس جهنده معمولاً کمى قوس دارد تا توپ حين عبور از روى محوطهٔ سه‌ثانيه از دسترس مدافعان دور باشد. اين پاس موجب برهم زدن تعادل دفاع تيمى مى‌شود.


- عملکرد دست‌ها و پاها قبل از اجراء پاس :

پاها حدوداً به اندازهٔ عرض شانه از هم فاصله دارند. (پاها موازى يا يکى جلوتر از ديگرى است).


توپ را با دو دست در بالاى پيشانى گرفته، به‌طورى‌که آرنج‌ها نه زياد به هم چسبيده و نه چندان از هم فاصله داشته باشند.

نکات کليدى در هنگام اجراء پاس دو دست از بالاى سر

- توپ از حدّ بالاى پيشاني، عقب‌تر نرود.


- در هنگام پاس دست‌ها از آرنج کشيده و از مچ به جلو و پائين خم شود (شکل - پاس دو دست از بالاى سر).


- توپ، بدون هيچ‌گونه قوس با يک شيب تند از نقطهٔ ارسال به سينهٔ پاس‌گيرنده فرستاده شود.


پاس دو دست از بالاى سر
پاس دو دست از بالاى سر

اشتباهات رايج در پاس دو دست از بالاى سر

- توپ، براى قدرت پرتاب بيشتر، به بالا و پشت سر برده شود.


- توپ، با قوس به سمت پاس‌گيرنده ارسال شود.


- پاس‌دهنده به بدن خود، انقباضى بيش از حد بدهد.

تمرينات پاس دو دستى بالاى سر

- تمرين فردى مهارت پاس دو دستى بالاى سر :

افراد داخل ستون پس از هر پاس، به انتهاء ستون مى‌روند و هر نفر که در مقابل ستون قرار گرفته، پس از آنکه به تمام بازيکنان پاس دو دستى بالاى سر داد، جاى خود را با يکى از آنها تعويض مى‌کند (تمرين پاس دو دستى بالاى سر).


تمرين پاس دو دستى بالاى سر
تمرين پاس دو دستى بالاى سر

هدف: تقويت مهارت پاس


تذکر: با قرار دادن دو نفر در ستون يک‌نفره، هر پاس‌دهنده مى‌تواند پس از اجراء پاس به انتهاء ستون مقابل منتقل شود، تمرين تحرک بيشترى پيدا کند.


- تمرين گروهى مهارت :


- پاس ستاره‌اى :

بازيکنان مطابق شکل روى يک دايره قرار مى‌گيرند. و نفر شمارهٔ (۱) توپ را به ستون روبه‌رو ستون (۳) پاس مى‌دهد. ستون (۳) نيز پاس را به ستون روبه‌روى خود ستون (۵) ارسال مى‌کند. ستون (۵) توپ را به ستون روبه‌رو ستون (۲) و او هم پاس را به ستون روبه‌رو ستون (۴) مى‌فرستد. تعويض جاى نفرات مى‌تواند در جهت و يا خلاف جهت عقربه‌هاى ساعت صورت گيرد (تمرين پاس ستاره‌اى).


تمرين پاس ستاره‌اى
تمرين پاس ستاره‌اى

هدف: تقويت پاس در حرکات پيچيده


- پاس ستونى متحرک:

بازيکن شمارۀ (۱) تمرين را آغاز مى‌کند و پس از پاس به شمارهٔ (۲) خودش نيز به همان نقطه منتقل مى‌شود و به همين ترتيب، حرکت تا آخرين نفر ادامه مى‌يابد. آخرين نفر با سرعت و با دريبل به محل آغاز تمرين حرکت مى‌کند تا تمرين ادامه يابد. نفر شمارهٔ (۳) پس از رسيدن توپ شمارهٔ (۱) به نيمى از ستون، مجدداً حرکت را آغاز مى‌کند (تمرين پاس ستونى).


تمرين پاس ستونى
تمرين پاس ستونى

هدف: تقويت پاس در حرکت