کاربرد پاس نزديک يا دست به دست

پاس نزديک يا دست به دست که هم با يک دست و هم با دو دست کاربرد دارد، در حرکات تکنيکى دو و سه نفره، در هنگام عبور دو بازيکن از کنار يکديگر، استفاده مى‌شود.

شرح مهارت

- عملکرد دست‌ها در حين پاس :

پاس نزديک، صرفاً با حرکت سريع مچ و انگشتان به سمت بالا انجام مى‌شود. با اجراء اين حرکت، توپ جهش مختصرى به سمت بالا پيدا مى‌کند.

نکات کليدى در هنگام اجراء پاس نزديک يا دست به دست

- پاس نزديک يا دست به دست کاملاً گول‌زننده است، بايد در فاصله‌اى بسيار نزديک بين پاس‌دهنده و پاس‌گيرنده (حدود قطر توپ) انجام گيرد.


- حرکت قوى مچ و انگشتان، تنها عامل اجراء موفقيت‌آميز اين پاس است.

اشتباهات رايج در مهارت پاس نزديک

چنانچه پاس‌گيرنده و پاس‌دهنده از يکديگر فاصله داشته باشند، اين پاس که از قدرت پرتابى کمترى برخوردار است به‌راحتى دفاع‌پذير است.

تمرينات پاس نزديک يا دست به دست

- تمرين فردى مهارت پاس نزديک :


- دايره در دايره :

افراد، در چند دايره قرار مى‌گيرند و با اجراء پاس در دايره‌هاى خود به رقابت مى‌پردازند. (تمرين گروهى پاس نزديک) در اين تمرين، هر تيم که در مدت زمان تعيين شده از سوى مربي، بدون ارتکاب تخلفِ رانينگ، تعداد پاس بيشترى به يکديگر بدهند، برنده خواهند بود (حرکت دايره‌ها برخلاف يکديگر است).


تمرين گروهى پاس نزديک
تمرين گروهى پاس نزديک