تمرين فردى مهارت شوت سه‌گام

- شوت سه‌گام از زواياى مختلف :

تمرين شوت سه‌گام با دريبل از زواياى مختلف را هم از زاويهٔ راست حلقه، هم از زاويهٔ چپ و هم از روبه‌رو بايد انجام داد


تمرين شوت سه‌گام با دريبل از زواياى مختلف
تمرين شوت سه‌گام با دريبل از زواياى مختلف

هدف: تقويت مهارت شوت‌ سه‌گام با دريبل

تمرين گروهى مهارت شوت سه‌گام

- شوت سه‌گام با پاس از زواياى مختلف :

تمرين شوت سه‌گام با پاس از زواياى مختلف را از سه زاويه بايد انجام داد و هر فرد که پاس مى‌دهد پس از شوت فرد ديگر، توپ را از حلقه دريافت کرده، با دريبل به انتهاء ستون شوت‌کنندگان متصل مى‌شود و فرد شوت‌کننده نيز به انتهاء ستون پاس‌دهندگان منتقل مى‌گردد (تمرين شوت سه‌گام با پاس از زواياى مختلف).


تمرين شوت سه‌گام با پاس از زواياى مختلف
تمرين شوت سه‌گام با پاس از زواياى مختلف

هدف: تقويت مهارت شوت سه‌گام با دريافت پاس

تمرين ترکيبى مهارت شوت سه‌گام

- پاس زيگزاگ :

بازيکن شمارهٔ ۱ توپ را از تخته ريباند کرده، با يک پاس بيسبالى به بازيکن ستون (۲) که در حال دويدن به سمت حلقهٔ مقابل است مى‌رساند. بازيکن شمارهٔ (۲) توپ را به ستون (۴) پاس داده، به سمت جلو حرکت مى‌کند و مجدداً توپ را از وى دريافت مى‌دارد و اين‌بار توپ را به ستون (۳) پاس داده، پس از دريافت، اقدام به شوت سه‌گام مى‌کند و مجدداً ستون (۱) توپ را ريباند کرده، در سمت ديگر تمرين را ادامه مى‌دهد. بازيکن ستون (۱) به انتهاء ستون (۲) و بازيکن ستون (۲) به انتهاء ستون (۳)، بازيکن ستون (۳) به انتهاء ستون (۴) و بازيکن ستون (۴) به انتهاء ستون (۱) منتقل مى‌شوند (تمرين ترکيبى پاس - شوت - دريبل).


تمرين ترکيبى پاس - شوت - دريبل
تمرين ترکيبى پاس - شوت - دريبل

هدف: کاربردى ساختن مهارت‌هاى پاس، شوت، دريبل


تذکر: نوع پاس بازيکن شمارهٔ (۱) به (۲)، پاس بيسبالي، پاس بازيکن (۲) به (۴) پاس دو دست سينه به سينه و پاس بازيکن (۴) به (۲) پاس يک‌دست سينه، و بالاخره پاس بازيکن (۳) به (۲) پاس يک‌دست زمينى خواهد بود.