يکى از رايج‌ترين شوت‌هاى بسکتبال، شوت سه‌گام است. اين شوت، با تکنيک شوت يک‌ دست و همراه با سه گام انجام مى‌شود.


کاربرد مهارت شوت سه‌گام

از شوت سه‌گام براى نفوذ به حلقه، در حرکات دو نفرى (پاس برو) و انتهاء ضدّحمله‌ها، استفاده مى‌شود.