کاربرد مهارت شوت ثابت دو دست

از شوت ثابت دو دست معمولاً دختران و زنان براى پرتاب‌هاى دور که نياز به قدرت بيشترى دارد استفاده مى‌کنند. (اين شوت در بين زنان نژاد زرد بسيار رايج است) (شکل - مهارت شوت دو دست).


مهارت شوت دو دست
مهارت شوت دو دست

شرح مهارت شوت ثابت دو دست

- دست‌ها و پاها قبل از پرتاب :

توپ در ناحيهٔ سينه و شکم قرار دارد و دست‌ها با انگشتان باز با دو قطر توپ در تماس هستند.


جهت انگشتان به سمت جلو است و توپ با دوران آرنج‌ها، به سمت نقطهٔ پرتاب (آخرين نقطه پس از کشيدگى کامل آرنج‌ها) منتقل مى‌شود.


پاها مى‌توانند موازى با يکديگر قرار گيرند.


- دست‌ها و پاها در هنگام پرتاب :

توپ همراه با قوس قابل ملاحظه‌اى با باز شدن مفصل آرنج‌هاى دو دست به سمت حلقه پرتاب مى‌شود. برخلاف شوت ثابت يک‌دست، مچ‌ها پس از پرتاب به جلو خم نمى‌شوند، بلکه به‌صورت کشيده و به موازات يکديگر در مسير پرتاب توپ باقى مى‌مانند، به‌طورى‌که با چرخش مچ‌ها، کف دست‌ها به‌طرف بيرون قرار مى‌گيرد.


براى افزايش قدرت، يکى از پاها به دنبال حرکت پرتاب توپ، به سمت جلو حرکت مى‌کند.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت شوت دو دست

- توپ کاملاً با تمام سطح کف دست (بندهاى انگشتان و نرمهٔ کف دست) در تماس باشد.


- دست‌ها پس از پرتاب، به‌طور موازى در امتداد توپ کشيده شوند (آرنج‌ها و مچ‌ها صاف و کشيده هستند).


- قوس توپ بسيار زياد و مهمّ است.

اشتباهات رايج در مهارت شوت ثابت دو دست

- خم کردن مچ‌ها به‌دنبال پرتاب توپ


- عدم توالى حرکت توپ در انتقال از ناحيهٔ سينه به نقطهٔ پرتاب.