تمرين گروهى مهارت شوت ثابت

- شوت سه‌ستونى :

افراد در سه ستون مانند شکل قرار مى‌گيرند. ستون وسط (۲) داراى توپ است که پس از پاس به نفر اول ستون (۱) که کمى جلوتر قرار دارد، از سمت مخالف در يک مسير قوسى به سمت حلقه مى‌رود. نفر اول ستون (۳) به سمت خط پرتاب آزاد رفته، توپ را با ”توقف جفت‌پا“ دريافت مى‌کند و با يک چرخش آن را به نفر ستون (۲) پاس مى‌دهد تا وى اقدام به شوت نمايد. نفر اول ستون (۱) توپ را گرفته، با دريبل به انتهاء ستون (۲) مى‌رود و نفر اول ستون (۲) به انتهاء ستون (۳) و نفر اول ستون (۳) به انتهاء ستون (۱) مى‌رود (تمرين شوت سه‌ستونى).


تمرين شوت سه‌ستونى
تمرين شوت سه‌ستونى

هدف: تقويت هماهنگى نفرات در مهارت شوت ثابت

تمرين ترکيبى مهارت شوت ثابت

- شوت مربعى :

نفر اول ستون (۱) پس از دريبل و پاس به ستون‌هاى (۲) و (۳) و (۴) و دريافت مجدد، توپ را در محدودهٔ خط پنالتى شوت مى‌کند. پس از آن، توپ را از تخته گرفته به نفر آخر ستون (۱) پاس داده، به انتهاء ستون (۴) مى‌رود. ساير افراد نيز پس از ارسال پاس به نفر اول ستون (۱) در جهت خلاف مسير توپ جابه‌جا مى‌شوند (تمرين شوت مربعى).


تمرين شوت مربعى
تمرين شوت مربعى

هدف: تقويت مهارت شوت در حرکات ترکيبى


- شوت سه‌گام - شوت‌جفت :

بازيکنان در پنج گروه با دو توپ در يک نيمهٔ زمين قرار مى‌گيرند (تمرين ترکيبى شوت). نفر اول ستون (۱) با دريبل کنترلي، از بين موانعى که به فاصلهٔ دو متر از يکديگر قرار دارند حرکت کرده، در انتهاء پس از توقف جفت‌پا، توپ را با پاس يک‌دست زمينى يا سينه، به نفر اول ستون (۲) پاس مى‌دهد و به انتهاء همان ستون مى‌رود. پاس‌گيرندهٔ يک پاس سريع بيسبالى به نفر اول ستون (۳) ارسال کرده، به انتهاء همان ستون مى‌رود. پاس‌‌گيرندهٔ ستون (۳)، با دريبل سرعتى به سمت ستون (۴) رفته، پس از توقف جفت‌پا، پاس يک دست سينه يا زمينى به نفر اول ستون (۴) مى‌دهد و براى شوت کردن، به سمت يک نقطهٔ دلخواه اطراف ذوزنقه حرکت مى‌کند و پس از دريافت مجدد توپ، با پاس يک دست سينه يا زميني، اقدام به شوت کرده، بالافاصله، به انتهاء ستون (۴) مى‌رود. نفر اول ستون (۴) به طرف حلقه دويده توپ را ريباند مى‌کند و به نفر اول ستون (۵) پاس يک دست سينه يا زمينى مى‌دهد و از آنجا به انتهاء ستون مى‌رود. پاس‌گيرنده شوت سه‌گام انجام داده، سپس از دريافت توپ از تخته، آن را به نفر سوم ستون (۱) پاس مى‌دهد و به انتهاء ستون مى‌رود تا حرکت مجدداً آغاز شود. اين تمرين را مى‌توان با دو يا چند توپ نيز انجام داد.


تمرين ترکيبى شوت
تمرين ترکيبى شوت

- بازى ۳۹ امتيازى تيمى (۵ بازيکن - يک کرنومتر - ۵ توپ) :

۱ين بازى با تأييد بر روى شوت از نقاط جئومتريک، طراحى شده است.


۲ر تيم شامل ۵ نفر است که هر يک، سه نقطه از نقاط جئومتريک را براى شوت کردن انتخاب مى‌کنند (تمرين بازى ۳۹ امتياز تيمى).


تمرين بازى ۳۹ امتياز تيمى
تمرين بازى ۳۹ امتياز تيمى

۳ازيکنان بايد شوت‌هاى خود را در حداقل زمان انجام دهند و براى هر شوت ۲ امتياز کسب مى‌کنند.


۴ا برخورد اولين توپ (از ۵ توپ) کرنومتر براى تيم به‌کار مى‌افتد و تا زمانى که آخرين شوت (پانزدهمين شوت) وارد حلقه شود، متوقف خواهد شد.


۵ز مجموع شوت‌هاى سه‌امتيازي، ۲۱ امتياز، از شوت‌هاى دو امتيازي، ۱۸ امتياز و در مجموع، ۳۹ امتياز تيمى به‌دست مى‌آيد. هر توپى که به حلقه يا به درون مربع کوچک تخته برخورد کند، نصف امتياز را کسب مى‌کند و تيمى که نتواند توپ‌ها را گل کند براى کسب ۳۹ امتياز بايد تعداد بيشترى شوت کند.


۶يمى برنده خواهد شد که ۳۹ امتياز را در کوتاهترين زمان ممکن کسب کند.