تمرين شمارهٔ ۱
تمرين شمارهٔ ۱

تمرين شمارهٔ ۲
تمرين شمارهٔ ۲

تمرين شمارهٔ ۳
تمرين شمارهٔ ۳

تمرين شمارهٔ ۴
تمرين شمارهٔ ۴

تمرين فردى مهارت شوت ثابت

- شوت از زواياى مختلف :

هر فرد پس از شوت کردن از نقاط تعيين‌شده در شکل، توپ را از حلقه دريافت کرده، پس از پاس دادن آن به نفر بعدى ستون خود، به ستون بعدى (به ترتيب شماره‌ها) منتقل مى‌شود. (براى انجام شوت دو دست فاصله‌ها از حلقه بيشتر شود.) (تمرين شوت از زواياى مختلف)


تمرين شوت از زواياى مختلف
تمرين شوت از زواياى مختلف

هدف: تقويت دقت و مهارت شوت از زواياى مختلف


تذکر: شوت از نقاط ۱ و ۵ (بى‌زاويه، بدون تخته حلقه)، از نقاط ۲ و ۴ (زاويهٔ ۴۵۫، ترجيحاً با تخته حلقه) و از نقطهٔ ۳ (هم تخته حلقه هم بدون تخته حلقه) اجراء مى‌شود.