در بازى بسکتبال، نقاط باارزشى براى مهاجمان وجود دارد که ”نقاط جئومتريک“ ناميده مى‌شود. اين نقاط که ۱۲ نقطهٔ مشخص به دور محوطهٔ ذوزنقه و دايرهٔ سه‌امتيازى هستند معمولاً نقطهٔ پايانى تاکتيک‌هاى دو الى پنج نفره مى‌باشند. براى آگاهى بيشتر بازيکنان، حمل اين نقاط در زمين بسکتبال در شکل (نقاط جئومتريک - نقاط باارزش حمله در بسکتبال) ارائه شده است.


نقاط جئومتريک (نقاط باارزش حمله) در بسکتبال
نقاط جئومتريک (نقاط باارزش حمله) در بسکتبال