- توجه به شرايط بازيکنان حريف قبل از اقدام به ريباند (سد کردن مسير مهاجم از سوى مدافع و عبورِ مهاجم از سدّ مسير مدافع).


- تشخيص مسيرهاى بازگشت توپ پس از اصابت به تخته يا حلقه.


- پرش به موقع و مناسب (دريافت توپ در نقطهٔ اوج پرش و به دنبال آن، فرودى متعادل)

نکات ويژه در ريباند تدافعى

- قبل از اقدام به ريباند، ابتدا ”مسير مهاجم مستقيم را سد کرده - Box-Out“ و سپس براى ريباند اقدام شود (شکل - ريباند تدافعى ”سد کردن مسير مهاجم مستقيم٭“ قبل از ريباند).


ريباند تدافعى (سد کردن مسير مهاجم مستقيم) قبل از ريباند
ريباند تدافعى (سد کردن مسير مهاجم مستقيم) قبل از ريباند

ريباند تدافعى (ريباند، فرود، پاس)٭ بعد از ريباند
ريباند تدافعى (ريباند، فرود، پاس)٭ بعد از ريباند

٭ معمولاً پس از ريباند تدافعي، بازيکنان براى اجراء ضدّحمله، از پاسى بلند و به سمت خطوط کنارى استفاده مى‌کنند که اصطلاحاً آن را ”Out-let pass“ مى‌نامند.


- پس از انجام ريباند، با فرودى کاملاً مطمئن، مرکز ثقل را به زمين نزديک کرده (حالت تعادلي) و سپس براى پاس دادن يا انجام چرخش و دريبل، به سمت فضاى باز اقدام شود.

نکات ويژه در ريباند تهاجمى

- قبل از اقدام به ريباند، مهاجم با حرکات گول‌زننده از سدّ مسير مدافع مستقيم عبور کرده، به حلقه نزديک شود.


- پس از انجام ريباند، در صورت امکان قبل از فرود، مجدداً توپ به سمت حلقه شوت شود؛ در غير اين‌صورت، بلافاصله پس از فرود (زواياى زانو در فرود ريباند تهاجمى بازتر از فرود در ريباند تدافعى است) براى شوت بعدى اقدام گردد (گاهى قبل از فرود، فرد مجدداً اقدام به شوت مى‌کند که اين مهارت را شوت واليبالى (Tip-in) مى‌نامند) (شکل - ريباند تهاجمى ”عبور از سد مسير مدافع، ريباند، شوت مجدد“).


ريباند تهاجمى (عبور از سد مسير مدافع، ريباند، شوت مجدد)
ريباند تهاجمى (عبور از سد مسير مدافع، ريباند، شوت مجدد)