خصوصيات جسمانى

قد بلند، دست‌هاى بلند، کف دست‌هاى بزرگ براى کنترل بهتر توپ، جثهٔ بزرگ براى اشغال فضاى بيشتر، و پرش بلند که ناشى از داشتن عضلات قوى در ناحيهٔ ساق پا و ران است.

خصوصيات تکنيکى

- حالت تعادلى :

قبل از اقدام به ريباند، پاها به اندازهٔ عرض شانه باز، زانوها کمى خميده، نگاه به حلقه، دست‌ها به اندازهٔ عرض شانه باز و بالاتر از شانه و جهت انگشتان رو به حلقه باشد.


- پرش :

با فشار بر روى سينهٔ دو پا و با بهره‌گيرى از حرکت دوران دست‌ها، پرش انجام مى‌شود.


- دريافت :

در نقطهٔ اوج پرش، توپ با دو دست کاملاً کشيده دريافت مى‌شود و با گسترش انگشتان بر روى سطح توپ، کنترل مى‌گردد.


- فرود :

همزمان با فرود بر روى سينهٔ دو پا، زانوها کمى خم مى‌شود (خميدگى زانو در ريباند تدافعي، بيشتر از ريباند تهاجمى است) (شکل - فرود پس از ريباند کردن).


فرود پس از ريباند کردن
فرود پس از ريباند کردن

- نتيجه‌گيرى :

پس از ريباند، بلافاصله عمل بعدى صورت مى‌گيرد. (در ريباند تهاجمي، شوت مجدد يا پاس به بهترين مهاجم، در ريباند تهاجمى اقدام به پاس براى انجام ضدّحمله).

خصوصيات تجربى

- شناخت موقعيت خود و سايرين :

پيش از اقدام به ريباند، بايد از موقعيت خود و ساير هم‌تيمى‌ها و افراد تيم مقابل کاملاً آگاه بود.


- اشغال فضاى کافى :

اشغال فضاى بيشتر قبل از ريباند، توپ را از دسترس ديگران دور نگاه مى‌دارد.


- تشخيص مسير توپ :

پس از اصابت توپ به حلقه يا تخته مسير بازگشت توپ را تشخيص دهد.


- پرش به موقع و تشخيص زمان حرکت :

بازيکن بايد زمانى اقدام به پرش کند که در نقطهٔ اوج پرش خود، توپ را دريافت دارد.