تمرين فردى شوت هوک

هر بازيکن پشت به حلقه و روبه‌روى حلقه با توپ قرار مى‌گيرد (مطابق تمرين فردى شوت هوک) و سعى مى‌کند با رعايت اصول شوت هوک با يک تک‌گام از راست يا چپ رو به حلقه چرخش کرده، اقدام به شوت هوک نمايد وي، پس از اجراء شوت، توپ را به نفر بعدى پاس مى‌دهد و به انتهاء ستون مى‌رود.


تمرين فردى شوت هوک
تمرين فردى شوت هوک

تمرين گروهى مهارت شوت هوک

نفر اول ستون (۱) روى خط‌چين دايرهٔ پنالتى قرار مى‌گيرد و از نفر اول ستون (۲)، توپ دريافت مى‌کند (تمرين شوت هوک).


پس از دريافت توپ، به سمت حلقه چرخيده، آن را با شوت هوک به حلقه ارسال مى‌کند. ستون (۱) پس از شوت ريباند نموده، به انتهاء ستون (۲) با دريبل مى‌رود و ستون (۲) پس از پاس به انتهاء ستون (۱) مى‌رود.


تمرين شوت هوک
تمرين شوت هوک

هدف: تقويت مهارت شوت پس از دريافت پاس

تمرين ترکيبى مهارت شوت هوک (پاس، دريبل، شوت)

- شوت دو ستونى :

افراد در دو ستون (مانند شکل شوت دو ستوني) قرار مى‌گيرند (تمرين شوت دو ستونى).


تمرين شوت دو ستونى
تمرين شوت دو ستونى

هدف: تقويت مهارت شوت پاس و دريبل


نفر اول ستون بدون توپ به سمت خط پرتاب آزاد دويده، پشت به حلقه مستقر مى‌شود. نفر اول ستون (۲) به وى پاس داده، به سمت خط پنالتى حرکت مى‌کند. سپس از مقابل وى يا از سمت راست يا از سمت چپ به‌طرف حلقه حرکت مى‌کند. نفر با توپ در جهت خلاف حرکت اول با يک تک دريبل و يا با سه‌گام به سمت حلقه اقدام به شوت هوک مى‌کند نفر ديگر ريباند کرده، توپ را به ستون (۲) پاس مى‌دهد، و به انتهاء ستون (۱) مى‌رود.