کاربرد شوت هوک

شوت هوک مى‌تواند در بين بازيکنان سانتر، بسيار کاربرد داشته باشد. در هر زمانى که مدافع کاملاً نزديک مهاجم قرار گرفته باشد مى‌توان از اين شوت استفاده کرد. در صورت اجراء صحيح اين تکنيک، تقريباً کمتر مدافعى قادر به دفاع از اين شوت خواهد بود (شوت هوک - نوع کوتاه).


شوت هوک (نوع کوتاه)
شوت هوک (نوع کوتاه)

شرح مهارت شوت هوک

عملکرد دست‌ها و پاها در شوت هوک، دقيقاً مانند پاس هوک است به‌علاوهٔ دو نکتهٔ ويژهٔ زير که بايد رعايت شود :


- هدف شوت هوک حلقه يا تخته است بنابراين پس از پرتاب، انگشتان و سر در جهت هدف يعنى حلقه قرار مى‌گيرد.


- با توجه به کاربرد شوت هوک، در بين بازيکنان سانتر، معمولاً اين بازيکنان پشت به حلقه، توپ را دريافت مى‌کنند، سپس در حين اجراء سه‌گام و يا اجراء تک‌گام، براى شوت کردن به سمت حلقه چرخش نموده، شوت هوک را انجام مى‌دهند.

نکات کليدى در هنگام شوت هوگ

- رعايت موارد پرتاب و شوت از نکات کليدى در پاس هوک


- با توجه به دست غيرپرتاب (با آرنج خميده در مقابل سينه) در شوت هوک، به‌عنوان ابزارى حمايت‌کننده از شوت در مقابل مدافع، حائز اهميت است.


- شوت هوک را مى‌توان با يک تک‌گام يا اجراء کامل سه‌گام از فواصل نزديک يا دور نسبت به حلقه انجام داد (شکل - شوت هوک همراه با گام).


شوت هوک همراه با گام</font>
شوت هوک همراه با گام

اشتباهات رايج در مهارت شوت هوک

- موارد پرتاب و شوت از اشتباهات رايج در پاس هوک


- پائين انداختن دست غيرپرتاب، اين کار، نه تنها تعادل مهاجم را برهم مى‌زند، بلکه امکان نزديک شدن مدافع به توپ را فراهم مى‌کند.