وضعيت قرارگيرى هر مدافع نسبت به موقعيت توپ، مهاجم مستقيم و محل قرارگيرى آنها نسبت به حلقه‌ها متفاوت است. بنابراين، مدافعان بايد با تنظيم موقعيت خود نسبت به خطوط فرضى در زمين، موقعيت مناسبى براى خود ايجاد کنند.

خط فرضى دو حلقه

اين خط فرضي، بين دو حلقه ترسيم مى‌شود و زمين را به دو قسمت مساوى طولى تقسيم مى‌کند (شکل - خط فرضى دو حلقه).


خط فرضى دو حلقه
خط فرضى دو حلقه

اين خط، تعيين‌کنندهٔ سمت قوى حمله (سمت توپ) و سمت ضعيف آن است و نوع دفاع هر يک از مدافعان بر اساس آن تعيين مى‌شود. براى مثال نوع دفاع از مهاجمان در سمت قوى حمله مى‌تواند از نوع دفاع نزديک، دفاع از مسير پاس و يا دفاع از بازيکن زير حلقه باشد در حالى که دفاع از بازيکنان سمت ضعيف، دفاع باز، دفاع از مسير پاس و دفاع از بازيکن زير حلقه است.

خط فرضى توپ

اين خط فرضي، از محل قرارگيرى توپ و به موازات خطوط عرضى زمين رسم مى‌شود. معمولاً دورترين مدافعان نسبت به حلقهٔ دفاعي، فاصلهٔ خود را نسبت به حلقه با اين خط تنظيم مى‌کنند و ترجيحاً نبايد نسبت به حلقهٔ دفاعي، چندان بالاتر از اين خط قرار گيرند. ميزان پراکندگى يا فشردگى مدافعان از يکديگر تابع اين خط است (شکل - خط فرضى توپ).


خط فرضى توپ
خط فرضى توپ

خط فرضى مهاجم

اين خط فرضى بين مهاجم و حلقهٔ تهاجمى رسم مى‌شود و با توجه به موقعيت توپ، مدافع، موقعيت‌هاى مختلفى نسبت به اين خط خواهد داشت (شکل - خط فرضى مهاجم).


خط فرضى مهاجم
خط فرضى مهاجم