دفاع باز

- کاربرد دفاع باز :

اين شيوه، در مقابل مهاجمان دور از توپ، يا به‌عبارتي، مهاجمانى که امکان دريافت بهترين پاس را ندارند استفاده مى‌شود (شکل‌هاي: دفاع باز از بازيکن دور از توپ و - نمايش دفاع باز به‌وسيلهٔ دو مدافع).


دفاع باز از بازيکن دور از توپ
دفاع باز از بازيکن دور از توپ

نمايش دفاع باز به‌وسيلهٔ دو مدافع
نمايش دفاع باز به‌وسيلهٔ دو مدافع

- موقعيت قرارگيرى در دفاع باز :

مدافع، در وضعيت نيمرخ نسبت به توپ و نيمرخ نسبت به مهاجم مستقيم و پشت به حلقه، قرار دارد. مرکز توجه وى تقريباً نيمى به توپ و نيمى به مهاجم مستقيم خود است.


- وضعيت بدن در دفاع باز:

دست‌ها کاملاً باز و آماده و پاها نيز حدوداً کمى بيش از عرض شانه باز هستند (شکل - دفاع باز).


دفاع باز
دفاع باز

- موقعيت مدافع نسبت به خطوط دفاعى :

مدافع، مى‌تواند روى خط حلقه‌ها و يا کمى متمايل به سمت مهاجم مستقيم خود قرار گيرد، به‌طورى‌که مثلثى از توپ، مدافع و مهاجم مستقيم تشکيل شود.

دفاع از بازيکن زير حلقه

- کاربرد دفاع از بازيکن زير حلقه :

از بازيکن زير حلقه به اين شکل دفاع مى‌شود، به‌خصوص زمانى که توپ در منطقهٔ بالاى سه ثانيه باشد (شکل - دفاع از بازيکن زير حلقه).


دفاع از بازيکن زير حلقه
دفاع از بازيکن زير حلقه

- موقعيت قرارگيرى دفاع از بازيکن زير حلقه :

مدافع، تقريباً پشت به مهاجم مستقيم و حلقه قرار دارد. در واقع، مدافع در اين حالت استثنائاً بين توپ و مدافع قرار مى‌گيرد (شکل - دفاع از بازيکن زير حلقه).


دفاع از بازيکن زير حلقه
دفاع از بازيکن زير حلقه

- وضعيت بدن در دفاع از بازيکن زير حلقه:

مدافع فاصله‌اى کمتر از يک دست از مهاجم دارد. يکى از دست‌ها را براى جلوگيرى از پاس‌هاى هوائى بالا نگاه مى‌دارد و با دست ديگر، گاه‌به‌گاه حضور مهاجم را کنترل مى‌نمايد. نيمى از توجه مدافع به توپ و نيمى ديگر به مهاجم مستقيم است.


- موقعيت مدافع نسبت به خطوط دفاعى:

مدافع، در اين نوع دفاع لزوماً پائين‌تر از خط توپ و نزديک به خط انتهائى زمين قرار مى‌گيرد و موقعيت خاصى نسبت به دو خط ديگر ندارد (اين دفاع معمولاً براى دفاع از بازيکنان سانترِ نزديک به حلقه، در محوطهٔ ذوزنقه به‌کار برده مى‌شود).