دفاع نزديک يا بسته

- کاربرد دفاع نزديک يا بسته :

اين شيوه، در مقابلِ مهاجم با توپ نزديک به حلقه کاربرد دارد (شکل - دفاع نزديک يا بسته).


دفاع نزديک يا بسته
دفاع نزديک يا بسته

- موقعيت قرارگيرى :

مدافع کاملاً روبه‌روى مهاجم با توپ، پشت به حلقه و با فاصلهٔ حدود يک دست از وى قرار مى‌گيرد. گاهى مدافع بازيکن آورندهٔ توپ، براى دور نمودن مهاجم از شرايط مطلوب و دلخواه خود و تيم حمله، اقدام به دفاع ”تعيين جهت مهاجم يا هدايت فنى مهاجم - Push up“ مى‌نمايد و در چنين حالتي، يک سمت (راست يا چپ) را کاملاً پوشش مى‌دهد تا مهاجم مجبور شود از سمت ديگر که مدافع تمايل دارد به دريبل خود ادامه دهد. در اين حالت، مدافع بين حلقه و مهاجم قرار نمى‌گيرد (شکل الف- مهارت دفاع نزديک در حالات مختلف). ديد موانع به سينه و مرکز ثقل بدن مهاجم و توجه وى کاملاً به توپ و مهاجم است (توپ و مهاجم در يک نقطه قرار دارند).


مهارت دفاع نزديک در حالات مختلف
مهارت دفاع نزديک در حالات مختلف

- وضعيت بدن در دفاع از پاس‌گيرنده :

دست‌ها به موازات يکديگر و کنار بدن، يا يکى بالا براى دفاع از شوت و پاس‌هاى بلند و ديگرى پائين براى دفاع از دريبل يا پاس‌هاى زميني، قرار دارند. (شکل ب و ج مهارت دفاع نزديک در حالات مختلف).


- موقعيت مدافع نسبت به خطوط دفاعى :

مدافع، در راستاى خط مهاجم، نزديک به خط توپ و در سمت قوى حمله قرار دارد.

دفاع از پاس‌گيرنده يا دفاع از مسير پاس

- کاربرد دفاع از پاس‌گيرنده :

اين شيوهٔ دفاع از فردى است که در موقعيت دريافت بهترين پاس قرار دارد (شکل‌هاي: دفاع از مسير پاس - مدافع بالا بايد به خط توپ هم توجه داشته باشد. و ( دفاع از مسير پاس -اگر توپ روى خط فرضى دو حلقه باشد مدافعان هر دو سمت، بايد مسير پاس را سد کنند).


دفاع از مسير پاس (مدافع بالا بايد به خط توپ هم توجه داشته باشد.)
دفاع از مسير پاس (مدافع بالا بايد به خط توپ هم توجه داشته باشد.)

دفاع از مسير پاس (اگر توپ روى خط فرضى دو حلقه باشد مدافعان هر دو سمت، بايد مسير پاس را سد کنند.)
دفاع از مسير پاس (اگر توپ روى خط فرضى دو حلقه باشد مدافعان هر دو سمت، بايد مسير پاس را سد کنند.)

- موقعيت قرارگيرى دفاع از پاس‌گيرنده :

مدافع به حالت سه‌رخ نسبت به مهاجم و تقريباً پشت به حلقه و با فاصله‌اى بيش از يک دست از مهاجم، قرار مى‌گيرد (شکل - دفاع از مسير پاس). ديد مدافع متوجه توپ، و نيز سينه و مرکز ثقل مهاجم است (توپ و مهاجم در دو نقطه قرار دارند).


دفاع از مسير پاس
دفاع از مسير پاس

- وضعيت بدن در دفاع از پاس‌گيرنده:

يک دست به‌صورت خميده در مقابل سينهٔ مهاجم و دست ديگر (دست سمت توپ) به‌صورت کشيده در مسير پاس به مهاجم و پاى سمت توپ نيز کمى جلوتر قرار دارد.


- موقعيت مدافع نسبت به خطوط دفاعى :

مدافع، در راستاى خط مهاجم و کمى متمايل به توپ، با حفظ فاصلهٔ مناسب بين خط توپ و مهاجم مستقيم و معمولاً در سمت قوى حمله (به‌جز دفاع از ”بازيکن سانتر - Center/Pivotman/bigman“ و يا وقتى توپ روى خط فرضى دو حلقه باشد) واقع است.