- دريبل رفت و برگشت :

نفرات اول هر ستون با سرعت متوسط اقدام به دريبل سرعتى در طول زمين مى‌کنند و در پايان، توپ را به نفرات بعدى ستون مى‌دهند (تمرين دريبل رفت و برگشت سرعتي).


دريبل رفت و برگشت سرعتى
دريبل رفت و برگشت سرعتى

هدف: افزايش سرعت در مهارت دريبل


- تمرين دريبل از بين موانع (کنترلي، قدرتى و سرعتى):

بازيکنان در چند ستون قرار مى‌گيرند (تمرين دريبل از بين موانع) و انواع دريبل‌ها را از مسير عبور از موانع، تمرين مى‌کنند. نفر اول اقدام به دربيل قدرتى کرده (۱)، در مقابل موانع، دريبل کنترلى مى‌زند (۲)، و مجدداً در بازگشت، اقدام به دريبل سرعتى مى‌نمايد (۳). در آخر با توقف جهت پا متوقف مى‌شود و توپ را به نفر بعدى پاس داده، خود به انتهاء ستون مى‌رود.


دريبل از بين موانع
دريبل از بين موانع