تمرين ترکيبى (دريبل، کار با توپ و تعادل)

- بازيکنان در حالت تعادلى قرار مى‌گيرند. توپ را به دور يک پا چرخانده، با دو دست مى‌گيرند و آن را به زمين زده (دريل)، دوباره دريافت مى‌کنند و اين‌بار به دور پاى ديگر مى‌چرخانند - Behind the back drbble (تمرين ترکيبى دريبل).


تمرين ترکيبى دريبل
تمرين ترکيبى دريبل

- بازيکنان در حالت تعادلى قرار مى‌گيرند. تمرين دريبل هشت انگليسى را مانند شکل اجراء مى‌کنند (تمرين هشت انگليسى).


تمرين هشت انگليسى
تمرين هشت انگليسى

- بازيکنان در حالت تعادلى قرار مى‌گيرند. تمرين دريبل با دو توپ را مانند شکل اجراء مى‌کنند (تمرين دريبل با دو توپ).


تمرين دريبل با دو توپ
تمرين دريبل با دو توپ

تذکر مهم: اجراء تمرين با دو توپ را مى‌توان به‌صورت‌هاى زير انجام داد:


- دريبل با دو توپ، تماس همزمان توپ‌ها با زمين.


- دريبل با دو توپ، تماس متناوب (تک‌تک ‌توپ‌ها) با زمين.


- دريبل با دو توپ، تماس هم‌زمان توپ‌ها با زمين با جهش عمودى بازيکن در حين دريبل.


- دريبل با دو توپ مختلف (يک توپ بسکتبال، يک توپ واليبال يا دو توپ با ميزان باد مختلف).

تمرينات مهارتى دريبل

اجراء اين تمرينات متنوع ٭ به‌منظور افزايش مهارت دريبل بازيکنان توصيه مى‌شود (انواع تمرين مهارتى دريبل).


٭ در اجراء تمرين ”مهارت دريبل کنترلي“ بازيکن بايد بتواند با ضربه زدن به پهلوى خارجى توپ، آن را به جهت مخالف هدايت کند. در تمام موارد تغيير مسير توپ همراه با تعويض دست، اين امر صادق است.


انواع تمرين دريبل مهارتى دريبل
انواع تمرين دريبل مهارتى دريبل

انواع تمرين مهارتى دريبل
انواع تمرين مهارتى دريبل