- نفرات اول هر ستون با فرمان مربي، چندين حرکت مشخص ”کار با توپ“ را با تعداد معين انجام مى‌دهند و پس از انجام سريع حرکات موردنظر، بلافاصله با دريبل، از بين موانع (فاصلهٔ موانع زياد باشد) عبور مى‌کنند و در انتهاء مسير با يک جهش (Skip) تعادلي، توپ را دريافت کرده، روى يک پا چرخش مى‌کنند، و دوباره مسير را با دريبل سرعتى باز مى‌گردند و توپ را به نفر دوم ستون پاس مى‌دهند. اين تمرين، به‌صورت رقابتى انجام مى‌شود (تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى).


تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى
تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى

هدف: افزايش توانائى فرد در کنترل توپ در دريبل سرعتى

تمرين ترکيبى مهارت دريبل

- ترکيب سه نوع دريبل :

نفرات هر چهار ستون داراى توپ بوده، به‌طور همزمان تمرين را آغاز مى‌کنند. در مرحلهٔ (۱) اقدام به دريبل قدرتى نموده، در دو مرحلهٔ (۳) با دريبل سرعتى حرکت مى‌کنند و در مرحلهٔ (۲) در عبور از موانع، از دريبل کنترلى استفاده مى‌کنند. ضمن اينکه توجه دارند تا با فردى که از ستون مقابل آمده برخورد نکنند (تمرين ترکيبى مهارت دريبل).


تمرين ترکيبى مهارت دريبل
تمرين ترکيبى مهارت دريبل

هدف: افزايش توانائى به‌کارگيرى انواع دريبل

بازى دريبل کردن (کاربرد مهارت دريبل کردن در حرکات رقابتى)

- بازيکنان ضمن به نمايش گذاردن مهارت دريبل با يکديگر به رقابت مى‌پردازند (تمرين بازى رقابتى دريبل) هشت مانع مطابق شکل قرار مى‌گيرد، چهار عدد مانع روى خطوط پرتاب آزاد، دو مانع روى خط نيمه و فاصلهٔ يک مترى خط کنارى و دو مانع روى خطوط انتهائي. نفرات اول هر ستون در مسير مشخص شده دريبل مى‌کنند و در مقابل هر مانع، تعويض دست انجام مى‌دهند و در يک مسير زيگزاگ، به انتهاء زمين رسيده، از آنجا با دريبل سرعتى به‌طرف ستون خود مى‌گردند و با توقف جهت پا، توپ را به نفر بعدى پاس مى‌دهند تا او به مسابقه ادامه دهد و خود به انتهاء ستون مى‌روند. هر ستونى که زودتر مسير را به پايان ببرد، قهرمان خواهد شد.


تمرين بازى رقابتى دريبل
تمرين بازى رقابتى دريبل

دريبل ماهرانه

- بازيکن با اجراء انواع دريبل با دو توپ، سطح مهارت خود را بالا مى‌برد (تمرين دريبل با دو توپ).


تمرين دريبل با دو توپ
تمرين دريبل با دو توپ

دريبل با مدافع

- هر يک از بازيکنان سعى مى‌کنند در مقابل يک مدافعِ ساکن يا کم‌تحرک، با دريبل کردن خود را به حلقه برسانند (تمرين دريبل در مقابل مدافعِ ساکن يا کم‌تحرک).


دريبل در مقابل مدافعِ ساکن يا کم‌تحرک
دريبل در مقابل مدافعِ ساکن يا کم‌تحرک