- دريبل رفت و برگشت :

نفرات اول هر ستون، با سرعت متوسط اقدام به دريبل رفت و برگشت مى‌کنند و در برگشت، توپ را به نفر دوم ستون مى‌دهند و خود به انتهاء ستون مى‌روند (دريبل رفت و برگشت و دريبل عرضي).


دريبل رفت و برگشت
دريبل رفت و برگشت

هدف: تقويت دريبل در ايستادن، راه رفتن و دويدن (هر سه نوع دريبل را مى‌توان در اين تمرين تقويت کرد).


دريبل عرضى
دريبل عرضى

هدف: تقويت مهارت دريبل در کنترل با مچ دست