نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت دريبل

- هميشه سربالا باشد و از خم کردن کمر پرهيز شود.


- انگشتان کاملاً باز باشند و بدون انقباض، توپ را دريبل کنند.


- در هر سه نوعِ دريبل، توپ با دستى دريبل شود که از دسترس مدافع دور باشد.


- بازيکن با هر دو دست، قادر به انجام دريبل کردن باشد.


- براى حمايت از توپ، هميشه از دست حمايت‌کننده استفاده شود.

اشتباهات رايج در مهارت دريبل

- به‌جاى حرکت پيستونيِ دست بر روى توپ، به آن ضربه زده شود.


- هنگام دريبل کردن، نگاه به توپ باشد.


- توپ به قدرى نزديک بدن دريبل شود که با پا، برخورد کرده، از کنترل بازيکن خارج شود.


- با حمل توپ در حين دريبل کردن، تخلف ”دَبل“ پيش بيايد.

شرح مهارت کلى دريبل کردن

- هدايت توپ:

در هنگام دريبل کردن، هرگز نبايد به توپ ضربه زده شود، بلکه بايد آن را با نوعى حرکت هُل دادن، هدايت کرد.


- کنترل توپ :

توپ، با قرار گرفتن انگشتانِ باز بر روى توپ، کنترل مى‌شود و حرکت قوى مچ نيز اين عمل را کامل مى‌کند.


- حرکت دست (بازو، آرنج و ساعد) :

با تغيير زاويهٔ ساعد و بازو در مفصل آرنج، عمل دريبل کردن انجام مى‌شود. در حين اين حرکت، آرنج تقريباً نزديک بدن قرار دارد.