کاربرد مهارت کار با توپ

تمام حرکات با توپ در بسکتبال، نياز به مهارت کار با توپ دارد.

شرح مهارت کار با توپ

براى دستيابى به مهارت ”کار با توپ“، رعايت نکات زير ضرورى است:


- دو قطر توپ را با انگشتان گسترده طورى بگيريد که امتداد دو انگشت شست باهم زاويه‌اى حدود ۫۹۰ ايجاد کنند و تمام دست به جز گودى کف آن، با توپ در تماس باشد. انگشتان رو به جلو هستند.


- آرنج‌ها خميده و راحت در نزديکى بدن قرار دارند.


- توپ، در اکثر حالات در ناحيهٔ سينه و شکم حفظ و با حرکت قوى مچ و انگشتان کنترل مى‌شود.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت کار با توپ

- در هنگام مالکيت توپ، کاملاً به حفظ اصول مهارت تعادل توجه شود.


- آرنج‌ها نبايد به بدن بچسبند، زيرا دسترسى مدافعان را به توپ آسانتر مى‌کند.


- در هنگام مالکيت توپ، توجه به دو عامل دقت (براى از دست ندادن مالکيت توپ) و سرعت (براى انتقال به موقع و سريع وضعيت توپ از يک مهارت به مهارت ديگر) ضرورى است.

اشتباهاتى که در مهارت کار با توپ رايج است

- انقباض بيش از حد انگشتان در گرفتن توپ


- چسبيدن آرنج‌ها به بدن


- استفاده از انگشتان در گرفتن توپ به‌جاى استفاده از تمام دست (به‌جز گودى کف دست)


- رعايت نکردن اصل ضرورى تعادل، خم کردن زانوها، در هنگام مالکيت توپ.