تمرين فردى مهارت کار با توپ

چرخش توپ به دور بدن
چرخش توپ به دور بدن

عبور توپ از بين پاها
عبور توپ از بين پاها

رد و بدل کردن توپ از بين پاها
رد و بدل کردن توپ از بين پاها

عبور توپ با دريبل از بين پاها
عبور توپ با دريبل از بين پاها

تمرين ترکيبى (تعادل - کار با توپ)

در تمرين ترکيبى (تعادل - کار با توپ)، بازيکنان حرکات زير را در طول زمين انجام مى‌دهند (تمرين ترکيبى تعادل - مهارت کار با توپ).


- پرتاب توپ به بالا، پرش و دريافت با دو دست، فرود در حالت تعادلى با آرنج‌هاى باز براى تقويت ريباند.


- حرکت با دريبل، توقف جفت‌پا و دريافت سريع با آرنج‌هاى باز، تبديل حالت دريافت توپ به حالت شوت.


- حرکت با دريبل، توقف جفت‌پا و دريافت سريع با آرنج‌هاى باز، چرخش بر روى سينهٔ يک پا براى تقويت چرخش با توپ.


(تمرين ترکيبى تعادل - مهارت کار با توپ).
(تمرين ترکيبى تعادل - مهارت کار با توپ).

بازى کار با توپ (کاربرد مهارت کار با توپ در حرکات رقابتى)

- در اين تمرين، مربى چند حرکت کار با توپ را به‌صورت يک برنامه انتخاب مى‌کند و هر نفر به‌صورت انفرادى يا در گروه‌هاى مساوى در مدت زمانى مشخص (براى مثال ۲ دقيقه) برنامه را به‌صورت پى‌درپى اجراء مى‌کند و تعداد تکرار بيشتر، امتياز بيشترى نصيب افراد مى‌کند. بازيکنان مى‌توانند در حرکات منفرد (مانند تمرينات چرخش توپ به دور بدن، عبور توپ از بين پاها، رد و بدل کردن توپ از بين پاها و عبور توپ با دريبل از بين پاها) نيز به رقابت بپردازند.


حفظ توپ (Ball Keeping) در حالات مختلف
حفظ توپ (Ball Keeping) در حالات مختلف