تمرينات

تمرين فردى مهارت تعادل

- بازيکنان در حالت راحت بايستند و با صداى سوت مربي، حالت تعادلى را نشان دهند.


- بازيکنان در طول زمين راه بروند (و در مراحل بعد بدوند) و با صداى سوت مربي، حالت تعادلى را نشان دهند.


- بازيکنان تمرين فوق را انجام دهند با اين تفاوت که با صداى سوت، ابتدا جهش کرده، سپس در فرود، حالت تعادلى را نشان دهند.


- تمرينات دويدن در زمين بسکتبال: بازيکنان در چند ستون پشت خط انتهائى قرار مى‌گيرند:


با سوت مربي، نفرات اول هر ستون رو به حلقهٔ ديگر مى‌دوند در حالى که در بالاتنه و سر، به سمت ستون اوليه چرخش کرده است تا همهٔ افراد ستون به حلقهٔ ديگر منتقل شوند (همه بايد يک‌بار چرخش بالاتنه را به سمت چپ و در مرتبهٔ دوم به سمت راست، انجام دهند).


- اجراء تمرينات مهارت تعادلى در حالت ساکن و به‌کارگيرى دقيق اصول تعادل در حالت‌هاى تدافعى و تهاجمى به‌وسيلهٔ مربى (با توجه به شکل - تعادل در حالت تهاجمي).


تعادل در حالت تهاجمى
تعادل در حالت تهاجمى

تمرين گروهى مهارت تعادل

بازى تعادلى

در اين تمرين بازيکنان (با توجه به تعداد افراد کلاس، در يک گروه در تمام زمين يا در دو گروه در هر نيمهٔ زمين) در زمين بسکتبال قرار مى‌گيرند. يک نفر تعيين مى‌شود که به دنبال بقيه بدود و با لمس هر فرد، دو، سه يا چند نفر را وارد گروه دنبال‌کنندگان نمايد. هر فرد مى‌تواند قبل از لمس شدن به‌وسيلهٔ دنبال‌کننده، به حالت تعادلى درآيد تا از تماس وى مصون بماند و پس از رفع خطر، دوباره شروع به دويدن کند (مانند بازى همه‌گرگه).


- بازيکنان در صف‌هاى منظم، در مقابل مربى قرار مى‌گيرند و با علامت دست مربى به جهات مختلف مى‌دوند و با يک علامت مشخص از سوى مربي، همگى بلافاصله حالت تعادلى را نشان مى‌دهند.

تمرين ترکيبى (حرکات پايه - تعادل)

- بازيکنان در صف‌هاى منظم در طول زمين، ابتدا در حالت راه رفتن و سپس در حالت دويدن، پس از توقفِ جفت‌پا ٭، حالت تعادلى را نشان مى‌دهند.


٭ تذکر مهم: در اين تمرين، مربى به بازيکنان تأکيد کند که براى نمايش حالت تعادلي، به حالت جفت‌پا فرود آيند. اين امر به بازيکنان امکان مى‌دهد تا از هر يک از پاها که مايل باشند به‌عنوان پاى چرخش استفاده کنند.


- بازيکنان در طول زمين مى‌دوند. با صداى سوت مربي، با جفت‌پا توقف کرده، حالت تعادلى را نمايش مى‌دهند. سپس، روى سينهٔ يک پا چرخش مى‌کنند و به حالت اوليه باز مى‌گردند و دوباره به دويدن ادامه مى‌دهند (تمرين شمارهٔ ۱).


تمرين شمارهٔ ۱ - تمرين ترکيبى حرکات پايه - تعادل (دويدن‌ها - چرخش‌ها)
تمرين شمارهٔ ۱ - تمرين ترکيبى حرکات پايه - تعادل (دويدن‌ها - چرخش‌ها)

تمرين تعادل در دويدن و پرش

- بازيکنان در طول زمين مى‌دوند، با صداى سوت مربي، با جفت‌پا توقف کرده، حالت تعادلى را نمايش مى‌دهند. سپس به سمت بالا پرش کرده، روى دو پا به حالت تعادلى فرود مى‌آيند و دوباره به دويدن ادامه مى‌دهند (تمرين شمارهٔ ۲).


تمرين شمارهٔ ۲ - تمرين ترکيبى حرکات پايه - تعادل (دويدن‌ها - چرخش‌ها)
تمرين شمارهٔ ۲ - تمرين ترکيبى حرکات پايه - تعادل (دويدن‌ها - چرخش‌ها)

بازى تعادل (کاربرد مهارت تعادل در حرکات رقابتى)

- بازيکنان تمرين شمارهٔ ۱ و ۲ را با دويدن آرام به سمت عقب، انجام مى‌دهند.


- در اين تمرين، بازيکنان بر اساس تعداد کلاس، در دو يا چند تيم گروه‌بندى مى‌شوند. هر يک از تيم‌ها نامى براى خود انتخاب مى‌کند. افراد يک تيم در تمام زمين بسکتبال به دنبال نفرات تيم ديگر مى‌دوند تا آنها را لمس کرده، با هر تماس، يکى از آنها را از بازى خارج کنند. افراد تيم ديگر، اجازه دارند لحظه‌اى قبل از تماس، به حالت تعادلى (نماش حرکت تعادلى بايد درست يک لحظه قبل از تماس تيم حريف انجام گيرد، در غير اين‌صورت، خود از زمين خارج مى‌شود) درآمده، از دسترس افراد تيم مصون بمانند و دوباره به بازى ادامه دهند. حداکثر زمان بازى ۳ دقيقه است. تيم برنده در پايان وقت، استراحت مى‌کند و تيم بازنده در مقابل تيم جديد قرار مى‌گيرد. (اگر تيم بازنده در بازى قبلى بايد افراد تيم مقابل را لمس مى‌کرد، در مقابل تيم جديد، تغيير نقش مى‌دهد و اين‌بار بايد حالت تعادلى را نشان دهد.) مربي، دربارهٔ بازي، قضاوت خواهد کرد (تمرين شمارهٔ ۳).


تمرين شمارهٔ ۳ - بازى مهارتى تعادل
تمرين شمارهٔ ۳ - بازى مهارتى تعادل