ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرتاب نيزه مراحل کامل

تکنيک پرتاب نيزه، چهار مرحله دارد: دورخيز، ريتم ۵ گام، پرتاب (پرتاب قسمتى از ريتم ۵ گام است) و بازيابى.


- دورخيز موجب شتاب‌گيرى پرتاب‌کننده و نيزه مى‌شود.


- با اجراء ريتم ۵ گام، پرتاب‌کننده براى انجام يک پرتاب بهينه آماده‌ مى‌شود و شتاب بيشترى توليد مى‌نمايد.


- در پرتاب نيزه، نيزه با حداکثر سرعت شتاب داده مى‌شود.


- مرحلهٔ بازيابى موجب توقّف باقيماندهٔ سرعت‌شده، از خطا جلوگيرى مى‌کند.

ويژگى‌هاى نحوهٔ گرفتن نيزه

هدف: گرفتن نيزه به‌طور محکم و راحت


- نيزه با دست راست (براى پرتاب‌کنندگان راست‌دست) که کاملاً شل و بدون تنش است گرفته مى‌شود.


- نيزه به‌طور مورّب، با انگشتان و کف دست از ناحيهٔ باندپيچى‌شده گرفته مى‌شود.


- روش گرفتن نيزه سه نوع است:


۱. با انگشت شست و اولين انگشت


۲. با انگشت شست و دومين انگشت


۳. با انگشت دوم و سوم که به V شکل موسوم است. (تصوير نحوهٔ گرفتن نيزه)


نحوهٔ گرفتن نيزه
نحوهٔ گرفتن نيزه

ويژگى‌هاى تکنيکى دورخيز

هدف: شتاب‌دادن به پرتاب‌کننده و نيزه


- نيزه به‌طور افقى روى شانه‌ها حمل مى‌شود.


- نوک نيزه به‌اندازهٔ ارتفاع سرِ پرتاب‌کننده است و نيزه تقريباً موازى با زمين حمل مى‌گردد.


- به‌هنگام حمل نيزه در مرحلهٔ دورخيز، بازو ثابت مى‌ماند و حرکت به جلو و عقب ندارد.


- دورخيز را با ۸ تا ۱۲ گام طورى انجام دهيد که در عين داشتن کنترل و هماهنگى و ريتم خاص، به‌تدريج شتاب بگيريد.


- تا سرعت مطلوب، شتاب بگيريد و اين شتاب را در مرحلهٔ ريتم ۵ گام افزايش دهيد. (تصوير دورخيز)


ويژگى‌هاى تکنيکى ريتم ۵ گام عقب‌کشيدن نيزه

هدف: قرار دادن صحيح نيزه براى مرحلهٔ پرتاب


- عقب‌کشيدن نيزه با فرود پاى چپ روى علامتِ ۵ گام شروع مى‌شود.


- شانهٔ چپ در جهت پرتاب قرار مى‌گيرد و بازو و دست راست به‌طرف جلو براى حفظ تعادل به‌کار مى‌رود.


- دست پرتاب با گام‌هاى ۱ و ۲ کاملاً به عقب‌ کشيده مى‌شود.


- دست راست بعد از مرحلهٔ عقب‌کشيدن نيزه در حد ارتفاع شانه يا اندکى بالاتر از آن قرار مى‌گيرد.


- سر نيزه بايد نزديک سر پرتاب‌کننده قرار گيرد. (تصوير ريتم ۵ گام عقب‌کشيدن نيزه)


ريتم ۵ گام عقب‌کشيدن نيزه
ريتم ۵ گام عقب‌کشيدن نيزه

ويژگى‌هاى تکنيکى ريتم ۵ گام گام قيچى

هدف: آماده‌شدن براى گام پرتاب


- رانش فعال و بدون جهش (تخت) پاى چپ از ناحيهٔ کف پا، بدون از دست‌دادن سرعت اجرا شود.


- زانوى پاى راست به‌طرف جلو و نه به‌طرف بالا تاب داده شود به طورى‌که پاى راست از پاى چپ به‌صورت قيچى عبور کند.


- بدن در وضعيت عقب نگه داشته مى‌شود و پاها و بالاتنه از نيزه پيش مى‌افتند.


- شانهٔ چپ و سر در جهت نيزه قرار مى‌گيرد.


- محور دست پرتاب‌کننده و شانه، موازى هستند.


- گام قيچى از گام پرتاب بلندتر است. (تصوير ريتم ۵ گام گام قيچى)


ريتم ۵ گام گام قيچى
ريتم ۵ گام گام قيچى

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب مرحلهٔ انتقال

هدف: انتقال نيرو و سرعت از پاها به تنه و شتاب‌دادن بيشتر نيزه


- پاى راست در زاويه‌اى هم‌جهت با مسير پرتاب، با کف پا روى زمين قرار مى‌گيرد.


- پاها از بالاتنه پيشى مى‌گيرند.


- محورهاى شانه، نيزه و لگن موازى هستند.


- زانو راست و لگن به‌طور فعال به‌طرف جلو رانده مى‌شود.


- دست پرتاب، کشيده باقى مى‌ماند. (تصوير پرتاب مرحلهٔ انتقال)


پرتاب مرحلهٔ انتقال
پرتاب مرحلهٔ انتقال

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب مرحلهٔ وضعيت توانمند

هدف: انتقال نيرو و سرعت از بالاتنه به شانه و دست و ايجاد يک وضعيت کمانى‌شکل در بدن


- پاى چپ فعالانه و محکم روى زمين قرار مى‌گيرد.


- طرف چپ بدن ثابت مى‌ماند.


- تنه بالا مى‌آيد و حرکت چرخشى حول پايه چپ از ناحيهٔ مفصل زانو و لگن صورت مى‌گيرد.


- عضلات قسمت جلوى بدن در وضعيت کمانى‌شکل داراى يک وضعيت پيش‌تنشى مى‌شوند.


- شانهٔ چپ به‌طرف جلو آورده مى‌شود.


- آرنج دست پرتاب‌کننده شروع به حرکت چرخشى به‌داخل مى‌کند. (تصوير پرتاب مرحلهٔ وضعيت توانمند)


پرتاب مرحلهٔ وضعيت توانمند
پرتاب مرحلهٔ وضعيت توانمند

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه

هدف: ايجاد حداکثر شتاب در نيزه با انتقال سرعت از شانه و دست به نيزه


- آرنج راست از کنار سر به‌طرف جلو و بالا کشيده مى‌شود.


- تنه، به‌طرف جلو حرکت مى‌کند.


- آرنج دست پرتاب به‌طور انفجارى باز مى‌شود.


- طرف چپ بدن با دست چپ محکم در جهت پرتاب قرار مى‌گيرد و آرنج خم‌شده دست در کنار تنه و نزديک به آن ثابت مى‌شود.


- پاى راست تا لحظهٔ رها کردن نيزه در تماس با زمين باقى مى‌ماند. (تصوير پرتاب مرحلهٔ رها کردن)


پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه
پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه

- پاى راست روى طرف خارج خود مى‌چرخد و پاى عقب به‌حالت ترمز نگه داشته مى‌شود.


- تنه، اندکى ‌به‌طرف کنار خم مى‌شود و موجب پرتاب عمودى شانه و دست روى چپ مى‌گردد.


- جهت پرتاب نيزه بايد حتى‌الامکان نزديک به پرتابهٔ عمودى باشد. (تصوير پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه)


پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه
پرتاب مرحلهٔ رها کردن نيزه

ويژگى‌هاى تکنيکى گام بازيابى

هدف: خنثى‌کردن سرعت باقيمانده و اجراء يک پرتاب صحيح


- تعويض سريع پا بعد از رها کردن نيزه.


- پاى راست خم شود.


- بالاتنه اندکى پائين کشيده شود.


- پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده شود.


- فاصلهٔ چپ از خط خطا بين ۵/۱ تا ۲ متر باشد. (تصوير گام بازيابى)


گام بازيابى
گام بازيابى

ويژگى‌هاى تکنيکى ريتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها

هدف: به‌دست آوردن وضعيت بهينهٔ بدن براى پرتاب و رها کردن نيزه


- ريتم يا تکنيک ۵ گام شامل مراحل زير است:


۱. عقب‌کشيدن نيزه با دو گام


۲. گام قيچى يعنى گام ۴


۳. رها کردن يا پرتاب نهائى نيزه گام ۵


- سرعت بايد با توجه به توانائى فرد تا حدّ بهينه‌اى افزايش يابد.


- گام بازيابى جزء ريتم ۵ گام نيست. (تصوير ريتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها)


ريتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها
ريتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها