پرتاب با ريتم ۵ گام

- حرکت ۵ گام را در حالى‌که نيزه عقب کشيده‌شده، شروع کنيد. اولين با پاى راست برداشته شود.


- سپس گام ۱ و ۲ را با حالت دويدن انجام داده، بعد از آن ريتم ۳ گام را انجام دهيد.


- حالا مسافت ۵ گام را در نظر گرفته، از نقطه‌اى شروع کنيد و ريتم ۵ گام را با شمارش ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ انجام دهيد. در کليهٔ مراحل، پرتاب‌کنندگان راست‌دست با پاى راست شروع مى‌کنند.


هدف: توسعهٔ حرکات ريتم ۵ گام (تصوير پرتاب با ريتم ۵ گام)


پرتاب با ريتم ۵ گام
پرتاب با ريتم ۵ گام

دورخيز

- عمل عقب‌کشيدن نيزه را تکرار کنيد. سعى کنيد نيزه با دو يا سه گام عقب کشيده شود. اول با حالت راه رفتن و سپس با دويدن آهسته اين‌کار را انجام دهيد.


- نحوهٔ قرارگرفتن نيزه را در حالى‌که عقب کشيده‌شده کنترل کنيد. نيزه نزديک سر و مچ دست قفل شود تا از افتادن دم نيزه جلوگيرى به‌عمل آيد.


- با تکرار دورخيز، مسافت دورخيز را اندازه‌گيرى و ثابت کنيد و سپس نقطهٔ شروع و آغاز ۵ گام را علامت‌گذارى نمائيد.


هدف: يادگيرى پرتاب با استفاده از دورخيز و آشنائى با عقب‌کشيدن نيزه و جفت‌کردن آن با ريتم ۵ گام (تصوير دورخيز).


دورخيز
دورخيز

مراحل کامل تکنيک

- مراحل کامل را با اجراء وضعيت توانمند صحيح و کنترل کامل انجام دهيد.


- مراحل کامل را با نيزه‌هاى سبک‌تر انجام دهيد.


- مراحل کامل را با وسايل مختلف از قبيل توپ‌هاى ۲۰۰ تا ۶۰۰ گرمى و يا سنگ‌ها يا وزنه‌هائى با وزنه‌هاى مختلف انجام دهيد.


- در حين اجراء کامل، نکات تکنيکى مانند عقب‌کشيدن به‌موقع قرار گرفتن در وضعيت توانمند، چرخش به‌موقع مفصل لگن و انتقال نيرو و از عضلات بزرگ‌تر و سنگين‌تر به عضلات سبک‌تر، رعايت شود.


هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف به يکديگر براى اجراء يک پرتاب کامل (تصوير مراحل کامل تکنيک)


مراحل کامل تکنيک
مراحل کامل تکنيک