پرتاب از روبه‌رو

- اصول ايمنى رعايت و نحوهٔ گرفتن نيزه و حمل آن يادآورى شود.


- نيزه از بالاى سر طورى عقب کشيده شود که نوک آن به‌طرف زمين باشد.


- اندکى به‌طرف عقب خم شويد و در حالى‌که دست شما کاملاً کشيده شده و نيزه با زاويهٔ کم نسبت به زمين قرار دارد آن را به فاصلهٔ ۴ - ۳ مترى پرتاب کنيد.


- سپس با خم‌کردن بيشتر نيزه باز هم در حالى‌که سر نيزه پائين است آن را به فاصلهٔ ۸-۷ مترى و سپس ۱۲ - ۱۰ مترى پرتاب کنيد.


هدف:

شتاب‌دادن به نيزه در يک مسير مستقيم (تصوير پرتاب از روبه‌رو)


پرتاب از روبه‌رو
پرتاب از روبه‌رو

پرتاب ايستاده

- در پرتاب ايستاده پاها به‌اندازهٔ عرض شانه (۶۰ تا ۹۰ سانتى‌متر) باز شوند و مسير پاها در جهت پرتاب باشد.


- نيزه از بالاتر از ارتفاع شانه به عقب کشيده شود. کف دست بالا کاملاً روبه‌روى آسمان باشد و به‌طرف داخل چرخانده شود.


- حرکت را با بالا آوردن پاى چپ و جدا کردن آن از زمين و انتقال وزن به پاى راست (عقبي) که اندکى خم‌شده آغاز کنيد.


- به هنگام انجام اين حرکت تمرکز بر استفادهٔ صحيح و به‌موقع از چرخش مفصل لگن حاصل باشد.


هدف:

پرتاب از وضعيت توانمند صحيح (تصوير پرتاب ايستاده)


پرتاب ايستاده
پرتاب ايستاده

پرتاب با ريتم ۳ گام

- نيزه عقب کشيده شود. در وضعيت شکل در حالى‌که زانوها اندکى خم است قرار بگيرد به طورى‌که پاى راست جلو باشد.


- حرکت ۳ گام را با برداشتن اولين گام با پاى چپ شروع کنيد و روى کف پاى چپ فرود آئيد. گام قيچى را فعالانه انجام دهيد ولى زانوى پاى راست زياد بالا نيايد.


- گام‌ها را يکى پس از ديگرى برداريد و پس از اجراء گام قيچى و قرار گرفتن در وضعيت پرتاب، نيزه را رها کنيد.


هدف:

آشنا شدن با گام قيچى و جفت‌کردن آن با ”وضعيت توانمند“ (تصوير پرتاب با ريتم ۳ گام)


پرتاب با ريتم ۳ گام
پرتاب با ريتم ۳ گام