نيزه

جنس نيزه از آلياژ آلومينيوم فشرده يا چوب است و سه بخش دارد: بدنه؛ قسمت طناب‌پيچى شده براى گرفتن نيزه و نوک فلزي، وزن نيزه براى مردان ۸۰۰ گرم و طول آن حداکثر ۲۷۰ و حداقل ۲۶۰ سانتى‌متر است. اين ارقام براى زنان ۶۰۰ گرم با طول حداکثر ۲۳۰ و حداقل ۲۲۰ سانتى‌متر مى‌باشد. مرکز ثقل نيزه بايد مردان بين حداکثر ۱۰۶ و حداقل سانتى‌متر باشد. مقطع عرضى نيزه دايره‌اى‌شکل است و در کل به‌ شکل ايروديناميک ساخته شده است.

ناحيهٔ پرتاب

مسافت مسير دورخيز در پرتاب نيزه بايد حداکثر ۵/۳۶ متر و حداقل ۳۰ متر باشد. دالان پرتاب نيزه را دو خط موازى به پهناى ۵ سانتى‌متر که در فاصله ۴ مترى يکديگر قرار دارند تشکيل شده است. قوس انتهائى دالان پرتاب جزئى از محيط دايره‌اى است که به شعاع ۸ متر ترسيم مى‌شود و در واقع محدودهٔ انتهائى پرتاب را مشخص مى‌‌کند. براى مشخص‌کردن قطاع يا ناحيهٔ فرود پرتاب، مرکز دايره به شعاع ۸ متر را به دو انتهاى قوس انتهائى پرتاب وصل مى‌کنيم و سپس خطوط به‌دست آمده را مطابق تصوير (۱۷ - ۱۶)، در يک خط مستقيم ادامه مى‌دهيم (زاويهٔ بين دو شعاع در حدود ۲۹ درجه خواهد بود).


پهناى قوس انتهائى دالان پرتاب بايد به عرض ۷ سانتى‌متر باشد و از جنس چوب يا فلز و هم‌سطح با زمين است. البته مى‌توان در صورت دسترسى نداشتن به قوس آماده، با گچ آن را روى زمين ترسيم کرد.


قوانين مربوط به مسابقات

۱. ترتيب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعيين مى‌شود.


۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بيش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترين نتايج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب ديگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر يا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، يعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترين نتايج هر فرد تعيين مى‌گردد.


هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى يک دقيقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرينى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هيچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرين استفاده کند. پس از اندازه‌گيرى هر پرتاب که با متر نوارى غيرقابل انعطاف يا دوربين انجام مى‌گيرد و تا يک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومين پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد سومين پرتاب بهتر و همچنين تا آخر، منظور مى‌گردد تا اينکه حالت تساوى از بين برود و رده‌بندى مشخص گردد.


در مسابقاتى که به‌صورت دو مرحله‌اى اجرا مى‌شود، معمولاً مسافتى به‌عنوان حدّ نصاب انتخابى در نظر گرفته مى‌شود و هر پرتاب‌کننده چنانچه در هر يک از سه پرتاب مرحلهٔ انتخابى موفق به‌کسب حدّ نصاب ورودى شود به مرحلهٔ نهائى راه خواهد يافت. نتايج مرحله مقدماتى يا انتخابى تأثيرى در نتايج نهائى ندارند.


۳. رعايت قوانين زير در پرتاب نيزه ضرورى است:


الف: پرتاب‌کننده نيزه نبايد در حين پرتاب يا بعد از آن، از روى خط قوسى‌شکل آخر دالان پرتاب بگذرد.


ب: در لحظه‌ رها کردن نيزه، ورزشکار بايد بين دو خط محصور‌کنندهٔ مسير دورخيز بماند.


ج: پرتاب‌کننده بايد تا بعد از فرود آمدن نيزه در محدودهٔ مسير دورخيز يعنى دالان باقى بماند و سپس با اجازهٔ سرداور پرتاب، محوطه را از عقب خط قوسى‌شکل ترک کند.


د: پرتاب‌کننده بايد نيزه را در محل طناب‌پيچ گرفته با يک دست حمل کند.


ه: نيزه بايد به‌نحوى در دست قرار گيرد که انگشت کوچک به نوک نيزه نزديک‌تر باشد.


و: نيزه بايد از قسمت بالائى شانه و با دست پرتاب، رها شود.


ز: نيزه نبايد مانند سنگ قلاب يا با عمل چرخاندن پرتاب شود.


ح: در هيچ مرحله‌اى از پرتاب نبايد پشت پرتاب‌کننده به‌طرف محل فرود نيزه قرار گيرد.


ط: نوک نيزه بايد اولين قسمتى باشد که با زمين تماس پيدا مى‌کند از اين‌رو، لزومى ندارد که نوک نيزه در موقع فرود در زمين فرو رود و تنها کافى است اثرى روى زمين بگذارد.


ى: استفاده از دستکش يا نوار پيچ‌کردن انگشتان مجاز نيست ولى استفاده از کمربند براى جلوگيرى از وارد آمدنِ صدمات به ستون فقرات اشکالى ندارد.