ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرش سه‌گام مراحل کامل


دورخيز، لى‌لي، قدم، پرش و فرود


- ”دورخيز“ کليهٔ شرايط لازم را براى يک جهش سريع و قدرتمند فراهم مى‌کند.


- ”لى‌لي“ سريع و با زاويهٔ نسبتاً کم (در حدود ۲۰ درجه) اجراء مى‌شود و تقريباً ۳۵% از کل مسافت سه‌گام را مى‌پوشاند. اجراءِ مرحلهٔ تکنيکى ”قدم“ مهم‌ترين قسمت پرش سه‌گام است. مدت ماندن در هوا در اين مرحله تقريباً به‌اندازهٔ مدت مرحلهٔ ”لى‌لي“ است و نسبت مسافت اين مرحله تقريباً ۳۰% از کل مسافت پرش‌شده، خواهد بود.


- مرحلهٔ ”پرش“ با پاى ديگر انجام مى‌شود و به‌خاطر فرود در چاله پرش در حدود ۳۵% از مسافت را مى‌پوشاند.

ويژگى‌هاى تکنيکى دورخيز

هدف: به‌دست آوردن حداکثر سرعت و بهينه‌کردن شرايط براى جهش


- طول دورخيز بين ۱۰ گام براى مبتديان و بيشتر از ۲۰ گام براى پرش‌کنندگان برجستهٔ بين‌المللى متفاوت است. معمولاً سن ورزشکاران مى‌تواند ملاک تقريبى براى تعداد گام‌هاى دورخيز باشد. مثلاً يک ورزشکار ۱۵ ساله نياز به ۱۵ گام دورخيز دارد.


- تکنيک دويدن در مرحلهٔ دورخيز شبيه تکنيک دوهاى سرعت است.


- تواتر گام در مرحلهٔ پايانى دورخيز افزايش مى‌يابد.


- سرعت به‌طور مداوم تا رسيدن به تختهٔ جهش افزايش مى‌يابد.


- کاشتن پا در لحظهٔ تماس با زمين در مرحلهٔ جهش، بايد فعال و سريع بوده، به‌طرف پائين و عقب باشد. (تصوير دورخيز)    دورخيز
دورخيز

ويژگى‌هاى تکنيکى لى‌لى

هدف: به‌دست آوردن يک لى‌لى طولانى و در عين‌حال کم ارتفاع و تخت با حداقل از دست‌دادن سرعت افقى


- رانش فعال پاى آزاد به وضعيت افقى


- جهت‌دادن بدن در لحظهٔ جهش و کندن از زمين به‌طرف جلو و نه به‌طرف بالا


- راندنِ پاى راهنما به عقب.


- راندنِ پاى جهش به‌طرف جلو و بالا.


کشيده‌شدن قابل توجه پا به‌طرف جلو، به منظور آماده‌سازى‌ بدن براى تماس با زمين. (تصوير لى‌لى)    لى‌لى
لى‌لى

ويژگى‌هاى تکنيکى قدم

هدف: برابرکردن زمان قدم در هوا با لى‌لى يعنى به‌دست آوردن ارتفاع مشابه لى‌لى


- کاشتن پا در مرحلهٔ قدم، سريع و فعال و به‌طرف پائين و عقب است.


- پاى راهنما تقريباً به‌طور کامل کشيده مى‌شود.


- در صورت امکان، تاب با دو دست انجام شود.


- ران پاى آزاد اندکى بيشتر از خط افقى قرار گيرد.


- بالاتنه در وضعيت راست قرار گيرد.


- پاى آزاد به‌طرف جلو و عقب کشيده شود. (تصوير قدم)    قدم
قدم

ويژگى‌هاى تکنيکى پرش

هدف: به‌دست آوردن جهش توانمند با زاويهٔ جهش مناسب.


- کاشتن پا در مرحلهٔ پرش، سريع و فعال و به‌طرف پائين و عقب است.


- پاى اتکاء در لحظهٔ جهش تقريباً راست است.


- در صورت امکان، تاب با دو دست انجام شود.


- بالاتنه در وضعيت راست قرار گيرد.


- تکنيک راه رفتن در هوا يا قوس کمر در هوا اجراء شود.


- پاها در لحظهٔ فرود کاملاً کشيده باشند. (تصوير پرش)    پرش
پرش