تکنيک شروع دو مؤثر براساس قوانين


ـ پاى راست يا چپ پشت خط شروع قرار مى‌گيرد و پاى بعدى به اندازهٔ عرض شانه باز مى‌شود و پشت آن قرار مى‌گيرد.


ـ وزن بدن روى پاى جلوئى قرار دارد.


ـ دست‌ها در وضعيّتى قرار مى‌گيرند تا بلافاصله هماهنگ يا حرکت پاها عمل کنند.


ـ با اعلان ”شروع“، وزن بدن به پاى جلوئى منتقل شده دونده در خط مستقيم شتاب مى‌گيرد. (تصوير زير)


شروع ايستاده
شروع ايستاده