اندازه‌گيرى ضربان قلب به‌عنوان شاخصى براى تعيين بار تمرينى (حجم تمرين) در تمرينات هوازى


ـ ضربان قلب در ناحيهٔ مچ دست يا گردن اندازه‌گيرى شود.


ـ از انگشت اشاره يا وسط براى اندازه‌گيرى استفاده شود. استفاده از انگشت شست براى اين‌کار درست نيست.


ـ ضربان قلب را در ۱۰ ثانيه شمارش و در ۶ ضرب کنيد. ضربان در يک دقيقه به‌دست مى‌آيد.


ـ براى دست‌يابى به نتيجه درست، ضربان قلب را ۱۵ ثانيه پس از پايان هر تمرين اندازه‌گيرى کنيد. (تصوير زير)


اندازه‌گيرى ضربان قلب
اندازه‌گيرى ضربان قلب