ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرش ارتفاع به‌روش فاسبوري مراحل کامل


تکنيک پرش ارتفاع به مراحل زير تقسيم مى‌شود:


دورخيز، جهش، پرواز، فرود.


- مرحلهٔ دورخيز، کلّيهٔ شرايط لازم را براى يک جهش توانمند فراهم مى‌کند و از اهميت خاصى برخوردار است.


- در مرحلهٔ جهش، ورزشکار حداکثر سرعت جهش عمودى را توليد کرده، چرخش‌هاى لازم را آغاز مى‌کند.


- مرحلهٔ پرواز شامل بالا بردن بدن و نزديک‌کردن آن به ميلهٔ پرش و عبور دادن بدن از ميله است.


- يک فرود مناسب و مطمئن پرش را کامل مى‌کند و از صدمات احتمالى به ورزشکار جلوگيرى مى‌کند.

ويژگى‌هاى تکنيکى دورخيز

هدف: آماده‌شدن براى جهش


- تواتر گام به‌طور پيوسته افزايش مى‌يابد.


- زاويهٔ خم‌شدن بدن به‌داخل بستگى به‌سرعت دورخيز دارد.


- مرکز ثقل بدن تا حدودى پائين کشيده مى‌شود.


- بدن از حالت خم‌شدن به جلو، به‌‌مرحلهٔ راست کردن آن، تغيير وضعيّت مى‌دهد.


- رانش فعال از پاى راست يعنى گام ماقبل آخر صورت مى‌گيرد. (تصوير دورخيز)


    دورخيز
دورخيز

گام‌هاى آخر

هدف: آماده‌شدن براى جهش


- تواتر گام به‌طور پيوسته افزايش مى‌يابد.


- زاويهٔ خم‌شدن بدن به‌داخل بستگى به‌سرعت دورخيز دارد.


- مرکز ثقل بدن تا حدودى پائين کشيده مى‌شود.


- بدن از حالت خم‌شدن به جلو، به‌‌مرحلهٔ راست کردن آن، تغيير وضعيّت مى‌دهد.


- رانش فعال از پاى راست يعنى گام ماقبل آخر صورت مى‌گيرد. (تصوير دورخيز)    دورخيز - گام‌هاى آخر
دورخيز - گام‌هاى آخر

ويژگى‌هاى تکنيکى جهش

هدف: به‌حداکثر رساندن سرعت عمودى و توليد چرخش‌هاى لازم


- کاشتن سريع و فعال پا با کف کامل پا به‌طرف ”پائين و عقب“.


- پاى جهش در جهت منطقهٔ فرود قرار دارد.


- رانش فعال زانوى پاى آزاد تا زمانى‌که ران با زمين موازى مى‌گردد ادامه يابد.


- در انتهاى جهش وضعيّت بدن به‌صورت عمودى باشد. (تصوير جهش)    جهش
جهش

ويژگى‌هاى تکنيکى پرواز

هدف: عبور مؤثر از مانع پرش ارتفاع


- وضعيّت جهش بايد تا زمانى‌که بدن به‌طرف بالا حرکت مى‌کند و ارتفاع مى‌گيرد، نگهداشته شود.


- دست راهنما به بالاترين قسمت مى‌رسد و از ميله پرش عبور داده مى‌شود.


- لگن‌ها با ايجاد يک وضعيّت کمانى و قوسى در ناحيهٔ پشت بدن و پائين‌آوردن پاها و سر، به بالاى ميله پرش رسانده مى‌شود.


- براى ايجاد حالت کمانى در پشت، زانوها بيشتر از هم باز شوند. (تصوير پرواز)    پرواز
پرواز

ويژگى‌هاى تکنيکى فرود

هدف: جلوگيرى از صدمات احتمالى


- سر به‌طرف سينه آورده شود.


- فرود، بر روى شانه‌ها و پشت صورت گيرد.


- در هنگام فرود، زانوها از هم باز شود. (تصوير فرود)    فرود
فرود