پرش فاسبورى از وضعيّت ايستاده

- مسير دورخيز قوسى‌شکل و نقطهٔ شروع را علامت‌گذارى کنيد.


- پرش را با دورخيز کوتاه در حدود ۴ تا ۶ گام شروع کنيد.


- از روى زمين (الف) يا از روى يک جعبه جهش کنيد.


- اين‌کار را با تهيهٔ محل فرود با ارتفاع‌هاى مختلف، مانند تصوير الف و ج انجام دهيد.


- به‌هنگام عبور از ميلهٔ پرش و فرود، زانوها را از هم باز کنيد.


- در اين مرحله از کش يا ميله مى‌توان استفاده کرد.


- سعى کنيد به‌هنگام عبور در کمر قوس ايجاد کنيد. (ب) (تصوير پرش فاسبورى از وضعيّت ايستاده)


هدف:

توسعهٔ تکنيک عبور از روى ميله پرش.


پرش فاسبورى از وضعيّت ايستاده
پرش فاسبورى از وضعيّت ايستاده

پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخيز زانو بلند

- مسير دورخيز قوسى‌شکل و نقطهٔ شروع را علامت‌گذارى کنيد.


- دورخيز را با ۵ تا ۷ گام زانو بلند انجام دهيد و پرش کنيد.


- از تواتر گام بالا استفاده کنيد و پرش را انجام دهيد.


- به‌هنگام آماده‌شدن براى جهش، مرکز ثقل را به‌طور آشکار پائين نياوريد. (تصوير پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخيز زانو بلند)


هدف:

توسعهٔ آهنگ گام‌هاى نهائى


پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخيز زانو بلند
پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخيز زانو بلند

مراحل کامل تکنيک پرش ارتفاع با روش فاسبورى

- طول دورخيز و سرعت را به‌تدريج افزايش دهيد.


هدف:

تجربه‌کردن تکنيک پرش ارتفاع به‌روش فاسبورى (تصوير تکنيک پرش ارتفاع با روش فاسبورى).


تکنيک پرش ارتفاع با روش فاسبورى
تکنيک پرش ارتفاع با روش فاسبورى