دويدن در قوس

- به‌طور زيگزاگ از داخل و خارج موانع روى زمين بدويد.


- با سرعت ولى کنترل‌شده بدويد.


- تنوع: اين‌کار را با حالت زانو بلند يا با استفاده از تواتر بالا انجام دهيد.


- وقتى‌که به هر قوس مى‌رسيد سرعت را افزايش دهيد. (تصويرر دويدن در قوس)


هدف:

آشنا شدن با خم‌شدن به‌داخل و آهنگ دورخيز.


دويدن در قوس
دويدن در قوس

دويدن در قوس با استفاده از جهش

- يک قوس و نقطهٔ شروع را علامت‌گذارى کنيد.


- دورخيز ۶ - ۴ گام به‌کار رود.


- تواتر گام را در گام‌هاى آخر افزايش دهيد.


- هدف‌هاى مختلف را به‌کار بريد.


- تنوّع: با عمل زانو بلند و يا لى‌لي، اين‌کار را انجام دهيد. (تصوير دويدن در قوس با استفاده از جهش)


هدف:

يادگيرى پرش عمودى با استفاده از مسير دورخيز قوسى‌شکل.


دويدن در قوس با استفاده از جهش
دويدن در قوس با استفاده از جهش

پرش به‌روش قيچى

- براى پرش، از مسير دورخيز مستقيم و قوسى‌شکل استفاده کنيد.


- به‌هنگام جهش پا در مسير دورخيز گذاشته شود.


- ارتفاع ميلهٔ پرش را به‌تدريج افزايش دهيد.


- فرود را در حالت ايستاده انجام دهيد. (تصوير پرش به‌روش قيچى)


هدف:

توسعهٔ جهش عمودى


پرش به‌روش قيچى
پرش به‌روش قيچى